วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA)

แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA)

อ้างอิงจาก คู่มือวิทยฐานะ PA ประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ว22/2564

แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ…………………….
(ทุกสังกัด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …………….
ระหว่างวันที่………..เดือน……………………….พ.ศ………..ถึงวันที่………..เดือน……………………….พ.ศ………..
ผู้จัดทำข้อตกลง
ชื่อ………………………….สกุล…………………………………………ตำแหน่ง………………….วิทยฐานะ……………………………
สถานศึกษา………………………………………………………………สังกัด………………………………………………………………….
ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ……………….อัตราเงินเดือน………………………………บาท
ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้
( ) ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน
( ) ห้องเรียนปฐมวัย
( ) ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ
( ) ห้องเรียนสายวิชาชีพ
( ) ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

 1. ภาระงาน
  1.1 ชั่วโมงการสอน จำนวน………….ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้
  กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา……………………………………จำนวน…………ชั่วโมง/สัปดาห์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา……………………………………จำนวน…………ชั่วโมง/สัปดาห์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา……………………………………จำนวน…………ชั่วโมง/สัปดาห์
  ฯลฯ
  1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน……………….ชั่วโมง/สัปดาห์
  1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน……………….ชั่วโมง/สัปดาห์
  1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน……………….ชั่วโมง/สัปดาห์
 2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้าน ว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม มฐ. ตำแหน่ง
งาน (Task) ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ)
ผลลัพธ์(Outcome) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด (Indicator) ที่จะเกิดกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น(โปรดระบุ)

ด้านการจัดการเรียนรู้

 1. การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร
 2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 4. การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม5 เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
 5. การวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้
 6. การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้
 7. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
 8. การอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้

 1. การจัดทำสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
 2. การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 3. การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่น ๆของสถานศึกษา
 4. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

 1. การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 2. การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
 3. การนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องแสดงให้เห็นถึงการ (เลือกตามวิทยฐานะ/ปรับประยุกต์/แก้ปัญหา/ริเริ่มพัฒนา/คิดค้นพัฒนา/สร้างการเปลี่ยนแปลง) การจัดการเรียนรู้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ และปัญหาของผู้เรียน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง
เชิงปริมาณ………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เชิงคุณภาพ………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ลงชื่อ…………………………………………………….………..
(…………………………………………………………….)
ตำแหน่ง…………………………………………………………..
ผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
วันที่………..เดือน………………………..พ.ศ………………

ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา
( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน
( ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปแก้ไขและเสนอเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง ดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………………………….………..
(…………………………………………………………….)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน………………………….
วันที่………..เดือน………………………..พ.ศ………………

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ไฟล์เวิร์ด)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]