วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

ตัวอย่าง แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

ตัวอย่าง แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา รอบ 6 เดือน ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้ แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ของผู้อำนวยการโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษา

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์

2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

3. มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ

4. การมีจิตสำนึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายต่อผู้รับบิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ

5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

6. การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 5 เฉลี่ย: 5]