แบบทดสอบการนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงาน ความหมายของการนำเสนอผลงาน การนำเสนอผลงาน หมายถึง การที่ผู้เรียนได้นำรายละเอียดของโครงการมานำเสนอแก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงเหตุผลของการจัดทำโครงการ วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่จะจัดทำ โครงการลักษณะเดียวกันในโอกาสต่อไป

ตอนที่ 1   จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงสรุปความหมายของการนำเสนอผลงาน

การนำรายละเอียดของโครงงานมานำเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงเหตุของการจัดทำ โครงงาน วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่จะจัดทำโครงงานลักษณะเดียวกัน ในโอกาสต่อไป

2. การนำเสนอโครงงานมีกี่แบบอะไรบ้าง

            การนำเสนอโครงงานมี  4  แบบคือ

          1.  นำเสนอในรูปแบบของรายงาน

          2.  นำเสนอในรูปแบบการจัดแสดงผลงาน

          3.  นำเสนอในรูปแบบการบรรยาย

          4.นำเสนอในรูปแบบใช้สื่อประกอบการนำเสนอ

3. รายละเอียดของการเสนอโครงงานด้วยรายงาน มีรูปแบบอย่างไรบ้าง  รายละเอียดของการนำเสนอโครงงานด้วยรายงานมี  ดังนี้

  1. ปกของรายงาน

ปกนอก

ปกใน

2.  เนื้อหา

                บทคัดย่อ

                กิตติกรรมประกาศ

               สารบัญ

                     สารบัญตาราง

                     สารบัญรูปภาพ

              บทที่  1.

              บทที่  2.

              บทที่  3.

              บทที่  4.

             บทที่  5.

             บรรณานุกรม

             ภาคผนวก

4.   สิ่งที่จะต้องนำเสนอในแผงโครงงานประกอบด้วยอะไรบ้าง

      รายละเอียดของการนำเสนอในแผงโครงงานมี ดังนี้

  1. ชื่อเรื่อง

2.  ชื่อผู้เรียน ระดับชั้น

3.  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

4.  ชื่อวิทยาลัย อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

 5.   บทนำ

6.   วัตถุประสงค์

7.   วิธีดำเนินงาน

8.  สรุปผลการศึกษา

9.   เอกสารอ้างอิง

5. หากต้องการนำเสนอโครงงานด้วยการรายงานผู้นำเสนอควรสำรวจตัวเองในเรื่องใดบ้าง

        ผู้นำเสนอควรสำรวจตัวเองในเรื่องดังนี้

  1. การแต่งกาย

2. หน้าตา

3. ทรงผม

6. การนำเสนอปากเปล่าโดยไม่ใช้สื่อใด ๆ มีข้อเสียอย่างไร

            ทำให้ขาดความน่าสนใจ

7. การนำรูปติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด มีข้อจำกัดอย่างไร

ทำให้ผู้ฟังที่นั่งอยู่ในระยะไกล หรือนั่งอยู่บริเวณหลังห้องมองไม่เห็น

8. ข้อดีของการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point   มีอะไรบ้าง

            1. สรุปหัวข้อสาระสำคัญ

              2.  แสดงรายเอียดได้ชัดเจน เช่น

                       รูปภาพ

                       ตาราง

                       สถิติ

              3.  ช่วยให้ผู้นำเสนอไม่ลืมหัวข้อเนื้อหาที่นำเสนอ

9. การพักช่วงระหว่างนำเสนอ Power Point  ให้หน้าจอว่างบ้าง มีประโยชน์อย่างไร

            เป็นช่วงที่ผู้เกิดความสงสัยสามารถสอบถามได้

10     นอกจากโปรแกรมสำเร็จรูป Power Point   มีโปรแกรมอะไรที่ใช้นำเสนอได้บ้าง

  • i Movie
  • Final cut
  • และอื่นๆ   
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *