วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานสรุปการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล การวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและช่วยเหลือผู้เรียนนั้นครูผู้สอนต้องจัดทำการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อให้ทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคและความสามารถของผู้เรียน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงรายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคล

การวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีความสำคัญและจำเป็น จะช่วยให้ครูผู้สอนได้รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม โดยการกำหนดความต้องการที่จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน เป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานนำไปสู่การวางแผนการเรียนรู้ หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะในเรื่องความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน  เช่น การสอบถาม  การให้ทำแบบทดสอบ  การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการเรียนรู้  แล้วนำมาวิเคราะห์เป็นรายบุคคล โดยจำแนกให้เห็นองค์รวมของผู้เรียนในแต่ละด้าน กำหนดเกณฑ์การจำแนกคุณภาพผู้เรียน  และสรุปจัดกลุ่มผู้เรียน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อนำไปช่วยเหลือ แก้ไข ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและมีความสุข พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เริ่มต้นค้นวิเคราะห์ ที่ครูและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ได้ต่อไป และช่วยให้ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง  คิดเอง  ปฏิบัติเอง  เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของนักเรียน…. โรงเรียน…. อำเภอ…. จังหวัด…. ปีการศึกษา 2564

2. เพื่อศึกษาจุดเด่น และจุดด้อย ที่ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงนักเรียนแต่ละคนในชั้น….. โรงเรียน…. อำเภอเชียงคาน จังหวัด…. ปีการศึกษา 2564

3. เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนการสอนของครูให้สามารถพัฒนาคุณภาพของแต่ละคนและทุกคนในชั้น…. โรงเรียน…. อำเภอเชียงคาน จังหวัด…. ปีการศึกษา 2564

ขอบพระคุณตัวอย่างที่มา รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 (ครูวรยา)

ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]