วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

คู่มือประเมินวิทยฐานะครู แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ว9/2564

ดาวน์โหลด ว9/2564 คู่มือประเมินวิทยฐานะครู

สำหรับคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ฉบับนี้ ประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านรูปแบบ ไฟล์วิดิทัศน์ และภาระงานตำแหน่งครู

ตอนที่ 2 การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ข้าราชการครูทุกคนต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตอนที่ 3 การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ให้ดำเนินการตามรายละเอียดคำชี้แจงการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฎิบัติงาน แบบประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง และคำชี้แจงการดำเนินการ ประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว9/2564 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

ตอนที่ 4 การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้มีการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบ DPA มีคณะกรรมการประเมิน 3 คนต่อผู้ขอ 1 ราย โดยกำหนดให้มีการประเมิน 2 ด้าน

ดาวน์โหลด ว9/2564 คู่มือประเมินวิทยฐานะครู

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]