วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลด คู่มือครู สสวท. หลักสูตรปรับปรุง 2560

ดาวน์โหลด คู่มือครู สสวท. หลักสูตรปรับปรุง 2560 ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.1-ม.6 หลักสูตรปรับปรุง 2560 จาก สสวท. ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำคู่มือครูหลักสูตรปรับปรุง 2560 เพื่อให้คุณครูได้ใช้เป็นคู่มือการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง มีรายละเอียดให้ดาวน์โหลดดังนี้

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย – พื้นฐาน

มัธยมศึกษาตอนปลาย – เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด คู่มือครู สสวท. หลักสูตรปรับปรุง 2560 ดาวน์โหลดที่นี่

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]