วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

ข้อสอบวิชา IS เรื่อง การเลือกหัวข้อโครงงาน

06 ก.ย. 2021
1449

ให้นักเรียนศึกษา ข้อสอบ ต่อไปนีเพื่อเป็นแนวทางการเลือกหัวข้อโครงงาน IS ในการจัดทำโครงงาน

1. การตัดสินใจเลือกโครงงานมีเกณฑ์ที่ควรพิจารณาอย่างไรบ้าง

การตัดสินใจเลือกโครงงาน มีเกณฑ์ที่ควรพิจารณาดังนี้

1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความถนัดและความสนใจในโครงงานที่เลือก

2. โครงงานมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรที่เรียนสามารถนำความรู้จากการเรียนมาบูรณาการในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในระหว่างการทำโครงงานได้

3. โครงงานมีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง สามารถนำผลงานหรือพัฒนางานไปสู่การประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้

4. โครงงานมีความเหมาะสมกับเพศ วัย กำลังความสามารถ และงบประมาณของตนเองหรือผู้ร่วมงาน ตลอดจนสถานที่ดำเนินการ

5. ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานโครงงานไม่ควรสั้นเกินไป และไม่เกิน 1 ภาคเรียน

6. ควรเป็นโครงงานที่สามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้รู้ และผู้ชำนาญที่จะให้คำปรึกษาแนะนำ

2. ผู้เรียนหรือทีมงานที่เลือกโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ควรมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง

ผู้เรียนหรือทีมงานที่เลือกโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีความรู้ด้านวิชาการ การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ

2. มีทักษะในการปฏิบัติงาน

3. มีจรรยาบรรณ

4. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

3. โครงงานสิ่งประดิษฐ์ควรมีข้อกำหนดของโครงงานอย่างไรบ้าง

ข้อกำหนดของโครงงานสิ่งประดิษฐ์ มีดังต่อไปนี้

1. จะต้องเกิดจากความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม โดยผ่านกระบวนการตัดสินใจและความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

2. จะต้องเป็นการทำสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติงานในสาขางาน

3. จะต้องเกิดจากการออกแบบขึ้นใหม่โดยคำนึงถึงรูปแบบความเหมาะสม ความสวยงามและประโยชน์ในการใช้งาน

4. จะต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพในสาขางาน

5. สามารถทำให้เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 – 4 คน หรือตามความเหมาะสม

6. จะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการโครงงาน

4. แนวทางในการเลือกโครงงานจัดทำธุรกิจหรือบริการขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง

แนวทางในการเลือกโครงงานจัดทำธุรกิจหรือบริการขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

1. ขนาดของเงินทุนที่มีอยู่ หรือที่คาดว่าจะหามาได้

2. ศักยภาพแห่งการก่อรายได้และการเติบโตของธุรกิจนั้น

3. ความเสี่ยงหรือการแข่งขัน

4. ประสบการณ์ของผู้ประกอบการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

5. เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ

6. ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการ

7. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ

8. ค่านิยมของประชาชน

5. ขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยมีอะไรบ้าง

ขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยมีดังนี้

1. เลือกหัวข้อที่จะทำการวิจัย

2. กำหนดประเด็นปัญหาของการวิจัย

3. ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย

4. ตั้งสมมติฐาน

5. การออกแบบการวิจัย

6. การรวบรวมข้อมูล

7. การวิเคราะห์ข้อมูล

8. การแปลความหมายหรือตีความข้อมูล

9. การอภิปรายผล

10. สรุปผลการวิจัย

6. แหล่งที่มาของหัวข้อโครงงานได้จากแหล่งใดบ้าง

แหล่งที่มาของหัวข้อโครงงานอาจจะได้มาจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

1. การอ่านผลงานทางวิชาการ

2. ข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่าง ๆ

3. อาชีพของครอบครัว

4. การเข้าชมนิทรรศการทางวิชาการ

5. การอ่านรายงานของโครงงาน

7. องค์ประกอบของการเลือกทำโครงงานมีอะไรบ้าง

องค์ประกอบของการเลือกทำโครงงานมีดังนี้

1. ความพร้อมของตนเองในด้านต่าง ๆ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงงาน

3. ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางวิขาการของโครงงานที่ทำ

4. ความถนัดและความสนใจของบุคคลในกลุ่ม

5. ความรักความต้องการที่แท้จริง

8. การวิเคราะห์โครงงานสามารถวิเคราะห์ได้อย่างไรบ้าง

การวิเคราะห์โครงงานสามารถวิเคราะห์ได้ 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านความพร้อมของกลุ่ม

2. ด้านการดำเนินงาน

3. ด้านงบประมาณ

9. การเก็บข้อมูลมีวิธีการเก็บแบบใดบ้าง

การเก็บข้อมูลมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดลอง

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสังเกตการณ์

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีสำรวจ

10. การเลือกโครงงานทดลองและวิจัย มีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

การเลือกโครงงานทดลองและวิจัย มีข้อกำหนด ดังนี้

1. จะต้องเกิดจากความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม โดยผ่านกระบวนการตัดสินใจและความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเกิดจากการสร้างสมมุติฐานและการคาดหมายผลที่จะเกิดขึ้นตามหลักวิชา ทักษะ และประสบการณ์ในสาขางานที่น่าจะเป็นไปได้

2. จะต้องมีแผนการทดลองและวิจัย

3. จะต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

4. สามารถทำได้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม กลุ่มละ 2 – 4 คน หรือตามความเหมาะสม

5. จะต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำวิชา และคณะกรรมการ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]