Powerpoint โครงงาน is Powerpoint โครงงาน is

แจกไฟล์ตัวอย่าง Powerpoint นําเสนอโครงงาน is บทที่ 1-3

ตัวอย่าง Powerpoint นําเสนอโครงงาน is บทที่ 1-3

Powerpoint โครงงาน is

รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS 1 รหัสวิชา I30201     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564  

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ  และมีทฤษฏีรองรับ  ออกแบบ วางแผน  รวบรวมข้อมูล  ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิทุติยภูมิ  และสารสนเทศ  อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยใช้ความรู้จากวิชาสาขาต่างๆ  เสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า  แสวงหาความรู้ สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้  ความเป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้/สมรรถนะรายวิชา

1. ตั้งประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
2. ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากวิชาสาขาต่างๆ
และมีทฤษฎีรองรับ
3. ออกแบบวางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
8. เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ

Powerpoint โครงงาน is

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง Powerpoint นําเสนอโครงงาน is บทที่ 1-3

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *