วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

เผยแพร่ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียน    การสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลุ่มงาน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1  ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานนี้  โรงเรียนสามารถนำผลการดำเนินงานไปจัดทำการประเมินคุณภาพภายในและสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงาน  ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง  นักเรียน  ชุมชนในสังคมได้ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1  ประจำปีการศึกษา  2564

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม ๒๕๖๔
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 ตำแหน่งครูผู้สอน

คุณครูสามารถนำไปปรับแก้ไขได้ตามบริบทของโรงเรียนตนเอง เนื้อหางานมีทั้งหมด 7 หน้าเท่านั้น ไม่รวมภาคผนวก

ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์งาน : https://drive.google.com/drive/folders/sar

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 5 เฉลี่ย: 4.8]
2 ความคิดเห็น
อารีย์ เมื่อ 24/08/2021 09:31

ขอบคุณการเผยแพร่ผลงานดีๆค่ะ

ยินดีครับผม