วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ข้อสอบวิชาโครงงาน วิจัย IS Project 10 ข้อ พร้อมเฉลย

โครงงาน จัดเป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน ซึ่งหมายถึง การศึกษาเรื่องราวต่างๆที่สนใจ โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาและแก้ปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีการวางแผนการดำเนินการการศึกษาเป็นการทำโครงงาน ลงมือศึกษา สำรวจ ดำเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาประมวลผลจนได้ข้อสรุปออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์ โดยมีครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา และกำกับดูแลตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้า ดำเนินการวางแผนแบบประดิษฐ์ สำรวจทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งการแปลผล สรุปผล และการนำเสนองาน

ข้อสอบวิชาโครงงาน วิจัย IS Project 10 ข้อ พร้อมเฉลย

1. โครงงาน IS Project หมายถึงอะไร

โครงงาน IS Project หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น การสร้างผลงาน การจัดการหรือการบริการ ทางวิชาชีพ ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่จะทำ โดยนำเทคโนโลยี ความรู้และประสบการณ์มา บูรณาการในการปฏิบัติงานด้วยตนเองหรือหมู่คณะ โดยมีกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจนและ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

2. การดำเนินงานของโครงงานมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง จงอธิบาย

การดำเนินงานของโครงงานโดยทั่วไปจะมี 3 ระยะ คือระยะเริ่มต้นในชั้นเรียน จากนั้นก็จะกระจายไปสู่ภายนอกชั้นเรียน และย้อนกลับเข้าสู่ชั้นเรียน โดยอาจารย์ประจำวิชาจะให้คำปรึกษา คำแนะนำ โดยพยายามพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำโครงงานที่ตนคิด/พัฒนาออกไปทำจริงนอก ชั้น เรียนได้ กิจกรรมจูงใจต่างๆ ที่อาจารย์ประจำวิชาจัดจะช่วยเตรียมให้ผู้เรียนสามารถเตรียม โครงงานของตนเพื่อขยายไปนอกชั้นเรียนได้เต็มรูปแบบ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
1. การวางแผนในชั้นเรียน
2. ดำเนินงานตามโครงงาน
3. การตรวจสอบและกำกับงาน

3. จงอธิบายสาระสำคัญของการวางแผนในชั้นเรียน มาให้เข้าใจ

การวางแผนในชั้นเรียนมีสาระสำคัญดังนี้ ผู้เรียนร่วมกับอาจารย์ประจำวิชา อภิปรายเนื้อหาและขอบเขตของโครงงานที่ผู้เรียนพัฒนาขึ้น และพิจารณาสาระสำคัญที่จำเป็นในรายวิชาต่างๆ ที่จะนำมาบูรณาการในการจัดทำโครงงาน อภิปราย แนวทางต่างๆ วิธีการรวบรวมสาระสำคัญที่จำเป็นจากเอกสารต่างๆ หรือวิธีการทำชิ้นงานที่ตน สนใจและนำมาอภิปรายร่วมกัน เพื่อวางแผนโครงงานให้เหมาะสม

4. จงอธิบายสาระสำคัญการดำเนินงานตามโครงงาน มาให้เข้าใจ

การดำเนินงานตามโครงงานมีสาระสำคัญดังนี้ ผู้เรียนและอาจารย์ประจำวิชาจะปฏิบัติงานตามโครงงานที่วางแผนไว้ เช่น สัมภาษณ์ จดบันทึก การรวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ หรือปฏิบัติชิ้นงานที่กำหนด อาจเป็นงานรายบุคคลหรืองาน กลุ่ม ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะทั้งหมดในเชิงบูรณาการที่เป็นธรรมชาติ

5. จงอธิบายสาระสำคัญของการตรวจสอบและกำกับงาน

การตรวจสอบและกำกับงานมีสาระสำคัญ ดังนี้ ควรจัดให้มีการอภิปรายและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) ทั้งในขณะจัดทำโครงงานและเมื่อ โครงงานสิ้นสุดลง โดยอาจารย์จะให้คำแนะนำ คำวิพากษ์ กลุ่มช่วยกันวิเคราะห์งาน และผู้ร่วม โครงงานทุกคนได้กำกับดูแลตนเอง (Self-monitoring)

6. การจัดทำโครงงานมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง

วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงาน มีดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บูรณาการความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ สามารถ สร้างงาน ประดิษฐ์คิดค้น บริหารจัดการหรือให้บริการและปฏิบัติงานจริงได้
2. เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม อย่างมีระบบ สามารถตรวจสอบได้
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ได้ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

7. จงบอกประโยชน์ของการจัดทำโครงงาน

ประโยชน์ของการจัดทำโครงงาน มีดังนี้
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ ทักษะ ไปบูรณาการสร้างงานและปฏิบัติจริงได้
2. สามารถวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้
3. ฝึกกระบวนการทำงานด้วยตนเองหรือร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม
4. สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดจากการทำงาน ตลอดจนสามารถคิดป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า

8. โครงงานสิ่งประดิษฐ์ (Invention Project) มีลักษณะอย่างไรบ้าง

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ (Invention Project) มีลักษณะดังนี้ เป็นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการที่เรียนมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์การใช้สอยในชีวิตประจำวัน สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวอาจเป็นสิ่งใหม่ที่ผู้เริ่ม เรียนคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ขึ้นเองหรืออาจเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มี ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นก็ได้ รวมถึงการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายแนวความคิดต่างๆ ในบางครั้ง เมื่อ สร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วอาจนำไปใช้ในการทดลองเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้ โดยทั่วไปผู้เรียนวิชาชีพจะเลือกทำโครงงานประเภทนี้เป็นส่วนใหญ่

9. โครงงานประเภทสำรวจ (Survay Research Project) มีลักษณะอย่างไรบ้าง

โครงงานประเภทสำรวจ (Survay Research Project) มีลักษณะดังนี้ เป็นโครงงานที่ศึกษาโดยการค้นคว้าหาความรู้จากการสังเกต การสำรวจ การสัมภาษณ์เพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูล นำมาวิเคราะห์ แล้วสรุปผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง

10. โครงงานทดลองและวิจัย (Experimental Research Project) มีลักษณะอย่างไรบ้าง 

โครงงานทดลองและวิจัย (Experimental Research Project) มีลักษณะดังนี้ เป็นโครงงานที่ทำการศึกษาค้นหาคำตอบของปัญหา โดยมีการออกแบบการทดลอง และ ดำเนินการทดลอง เพื่อทดสอบสมติฐานที่ตั้งไว้ โครงงานประเภทนี้ต้องมีการจัดกระทำกับตัวแปร อิสระหรือตัวแปรต้น ซึ่งจะมีผลต่อตัวแปรตามหรือตัวแปรที่ต้องการศึกษา และต้องมีการควบคุม ตัวแปรอนๆ ที่ไม่ต้องการศึกษาเอาไว้

ขอบคุณที่มาแหล่งอ้างอิง https://www.google.com/search?q=ข้อสอบโครงงาน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]