วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

แจกไฟล์ powerpoint การนำเสนอโครงร่างการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ วิชา IS

powerpoint นำเสนอโครงร่าง

แจกไฟล์ powerpoint การนำเสนอโครงร่างการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ วิชา IS

หลังจากที่นักเรียนได้เขียนโครงร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราต้องนำเสนอให้กับคณะกรรมเพื่อพิจารณาหัวข้อโครงร่างเรา ว่าสามารถทำได้ไหม โดยการนำเสนอผ่านโปรแกรมนำเสนอจะต้องมีการนำเสนอ PowerPoint ซึ่งวันนี้ นักเรียนสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่าง powerpoint การนำเสนอโครงร่างการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ วิชา IS ย้ำว่าแค่ตัวอย่าง เท่านั้น นักเรียนจะต้องไปปรับแต่งและใส่สีสันให้กับงานนำเสนอเพิ่มเติมเองให้สวยงาม

หัวข้อสไลด์ประกอบด้วย

 • ชื่อเรื่อง
 • ชื่อผู้ทำโครงงาน
 • อาจารย์ที่ปรึกษา
 • อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 1. ที่มาและความสำคัญ
 2. วัตถุประสงค์
 3. สมมติฐาน
 4. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
 5. วิธีดำเนินการ
 6. ระยะเวลาดำเนินการ
 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 8. นิยามศัพท์
 9. เอกสารอ้างอิง

ดาวน์โหลดไฟล์ powerpoint การนำเสนอโครงร่างการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ วิชา IS

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 4.5]
2 ความคิดเห็น
ธนิสร เมื่อ 21/07/2021 15:29

ขอบคุณครับสำหรับตัวอย่างดีๆ

ยินดีครับผม