วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

การวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโรคโคโรน่า 2019

การวัดและประเมินผลผู้เรียนในระดับประถมศึกษา

• สามารถไปตรวจเยี่ยมบ้านของผู้เรียนเพื่อตรวจสอบและประเมินความสามารถของผู้เรียน

• มีการจัดทำตารางนัดหมายผู้เรียนเป็นกลุ่มเพื่อประเมินผลการทากิจกรรมร่วมกัน

• มีการใช้แบบทดสอบรูปแบบต่างๆในการวัดและประเมินผู้เรียนตามความเหมาะในแต่ละระดับช้ัน

การวัดและประเมินผลผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา

(อ่านและเขียนหนังสือได้ เรียนรู้ด้วยตนเองได้ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี)

• เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นตรวจสอบความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

• ใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายผสมผสานกันไป เช่น การสังเกตการสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน และ การทดสอบ

• การวัดและประเมินผลอาจมีท้ังการทดสอบโดยใช้ข้อสอบและกระดาษคำตอบหรือ การทดสอบโดยใช้ระบบการสอบออนไลน์ การทดสอบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เป็นต้น

• มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารจัดการทดสอบและประเมินผู้เรียน ดังนั้นในการวัดและประเมินผลครูผู้สอนสามารถจัดระบบให้ผู้เรียนสามารถส่งข้อมูลสารสนเทศ

• ผลการประเมินย้อนกลับได้ด้วยตนเองไปให้ครผู้สอนโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนกิส์ (E-Mail) หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ

• ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียน

• สามารถไปตรวจเยี่ยมบ้านของผู้เรียนเพื่อประเมินและตรวจสอบความรู้ ความสามารถของผู้เรียน

• จัดทำตารางนัดหมายผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก เพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่ กับการวัดและประเมินผลทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้านนักเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น
เอ็มอร เมื่อ 21/07/2021 13:42

ขอบคุณค่ะ