วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

แผนผังคณะทำงานห้องเรียนสีขาว การดำเนินงานห้องเรียนสีขาว งานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว

แผนผังคณะทำงานห้องเรียนสีขาว การดำเนินงานห้องเรียนสีขาว งานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวครงการเด็กดี มีวินัย ห่วงใยใส่ใจนักเรียน

1 ฝ่ายการเรียน   มีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียน การบ้าน โครงงาน หรือปัญหาการเรียน       ในห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้คำแนะนำ คำอธิบาย ชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และนำเสนอครูที่ปรึกษา

2 ฝ่ายการงาน   มีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน   วัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียน จัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าเรียน   และป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน

3 ฝ่ายกิจกรรม มีภาระหน้าที่ในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะวัฒนธรรมและจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพื่อน ๆ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

4. ฝ่ายสารวัตรนักเรียน  มีภาระหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับ   เช่นห้องน้ำ   หรือที่บริเวณอาคาร แหล่งที่ไปมั่วสุมสูบบุหรี่ ดูแลเพื่อน หากมีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด     หรือพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งปัญหาส่วนตัวในด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการห้องเรียนแก้ไข แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้นักเรียนบอกครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขต่อไป

คติพจน์/หลักธรรมประจำห้อง……………………………………………………………………………………………..

หมายเหตุ ๑. มีรูปภาพคณะทำงานทุกคน

               ๒. พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่ง อยู่ด้านล่างรูปภาพ

กระบวนการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว

เพื่อให้การดาเนินงานห้องเรียนสีขาว บรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดปัญหาได้ในทุกระดับ จึงต้องมีกระบวนการในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ให้เกิดความเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน โดยบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในระบบตามกระบวนการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว

บทบาทการบริหารจัดการห้องเรียนสีขาว

การดำเนินงานห้องเรียนสีขาวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อให้สถานศึกษาปลอดสิ่งเสพ  และอบายมุขในระดับสถานศึกษา  ประกอบด้วย ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ได้แก่

ผู้บริหารสถานศึกษา นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยการประชุมและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคณะทำงาน มอบนโยบาย จัดทำแผนปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมการประกวด ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานเสนอตามลำดับ พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำไปสู่การแก้ไขห้องเรียนสีขาวให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา/ครูแนะแนว และคณะครู มีภาระหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน และให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เฝ้าระวังสอดส่องดูแล  รับทราบปัญหา นำเสนอผู้บริหารให้รับทราบ เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบในสถานศึกษาทั่วไป

นักเรียนแกนนำ และคณะนักเรียน มีภาระหน้าที่ในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามโครงสร้าง และจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย และองค์ความรู้จากการอบรม สำหรับนักเรียน ทุกคนในห้องเรียนต้องให้ความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นสถานศึกษาสีขาว

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
2 ความคิดเห็น
กฤติธี นวมน้อย เมื่อ 17/07/2021 14:32
เด็กชาย กฤติธี นวมน้อย เมื่อ 17/07/2021 14:32