วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

แนะนำเว็บไซต์ ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สามารถเข้าตรวจสอบสถานะการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้

สถานะการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
รหัสประจำตัวประชาชน ชื่อ – นามสกุล
ประเภทวิชาชีพทางการศึกษา
สถานะ วันออกใบอนุญาต วันหมดอายุใบอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต
วันที่ดำเนินการ

ตรวจสอบการอนุญาตจากเลขที่ใบอนุญาต / หนังสือประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 1]