วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด แบบฟร์อมบันทึกข้อความ ไฟล์เวิร์ด นำไปแก้ไขปรับใช้ได้เลย

ดาวน์โหลด แบบฟร์อมบันทึกข้อความ ไฟล์เวิร์ด นำไปแก้ไขปรับใช้ได้เลย

ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความ แบบฟร์อมบันทึกข้อความ ไฟล์เวิร์ดบันทึกข้อความ สามารถนำไปใช้ได้เลย ซึ่งการใช้งานแบบฟอร์มบันทึกข้อความ ส่วนราชการ นั้น ส่วนใหญ่จะมี แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ส่วนราชการใช้สำหรับเขียนบันทึกข้อความต่อผู้บังคับบัญชาหรือการสั่งการโดยผู้บังคับบัญชา เป็นหนังสือราชการใช้ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ระหว่างหน่วยงานภายใน บันทึกข้อความจะกล่าวถึง อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วยไว้ในส่วนข้อความ ปกติแล้วกำหนดใช้กระดาษบันทึกข้อความ เรามาชมเนื้อหาและตัวอย่างเอกสารกันเลยครับ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ประกอบด้วย

  • คำบันทึกข้อความใช้ตัวอักษรขนาด 30 – 33 พ. ตัวหนา
  • ส่วนราชการใช้ตัวอักษรขนาด 16 พ. ตัวหนา (การเขียนชื่อหน่วยงาน ชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง โทร. xxxxxxxxx)
  • เขียนที่ใด
  • ระบุวันที่
  • ข้อความให้มีสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
  • ลงชื่อและตำแหน่ง

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความ มีไฟล์ word ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความให้ลองดาวน์โหลดไปปรับปรุงแก้ไขได้ตามต้องการเลยนะครับจากลิ้งด้านล่าง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 5 เฉลี่ย: 4.2]