วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม นำไปปรับใช้ได้

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม สำหรับครู ผู้เรียน และโรงเรียนที่ต้องการจัดทำโครงงานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับโรงเรียน

โครงงานคุณธรรม เรื่อง ……………ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ……. ประจำภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จัดทำขึ้นภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนครูเชียงราย โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …….. มีความรับผิดชอบมากขึ้น และเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ……… ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจช่วยกัน…………ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาไม่มากก็น้อย หากมีความผิดพลาดประการใด ต้องขอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]