วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

รวมชื่อโครงงานคุณธรรม เอาไว้คิดหัวข้อในการจัดทำโครงงานคุณธรรม

วันนี้ครูเชียงราย ได้รวบ รวมชื่อโครงงานคุณธรรม เอาไว้คิดหัวข้อ ในการจัดทำโครงงานคุณธรรม ให้คุณครูนักเรียนได้ลองนำไปปรับใช้เพื่อคิดหัวข้อโครงงานในการจัดทำโครงงาน

รวมชื่อโครงงานคุณธรรม เอาไว้คิดหัวข้อในการจัดทำโครงงานคุณธรรม

 1. ปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง
 2. เหยียบย่ำกำเบาๆ บรรเทาโรค
 3. ร่วมคิดร่วมทำนำความดีสู่พี่น้องและชุมชน
 4. ภูมิคุ้มกันดวงจิต ชีวิตพอเพียง
 5. ต้นกล้าความดีส่งเสริมการอ่านถวายในหลวงเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์
 6. พิชิตความสะอาดด้วยหลัก 5R
 7. บวร.ร่วมร้อยคุณธรรม นำสิ่งแวดล้อมน่าอยู่
 8. สร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามศีล 5 พาครอบครัวอบอุ่นหนุนชุมชนเข้มแข็งถวายองค์ราชินี
 9. คุณธรรมสร้างอาชีพ ประทีปจิตอาสา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 10. ค่านิยมหลัก 12 ประการ สืบสานสายใยทำดีด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชัน
 11. เพาะเห็ดนางฟ้า เลิกราโซเชียล เที่ยวทำดี ถวายองค์ภูมีมหาราชา
 12. วิถีธรรม วิถีไทย สร้างนิสัยพอเพียง
 13. เด็กดีวิถีพุทธสุขสุดด้วยจิตอาสาพัฒนาชุมชน
 14. พาน้องทำบัญชี ตามวิถีพอเพียง หลีกเลี่ยงสื่อไม่เหมาะสม
 15. ลูกปอปิดมีจิตอาสาพัฒนาสมาธิน้อง LD ตามแนววิถีพุทธ
 16. สำนึกรักแทนคุณแผ่นดิน
 17. 5 กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ( 5 Project for king)
 18. เยาวชนไทยใส่ใจคุณธรรม น้อมนำจิตอาสา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง
 19. ความซื่อสัตย์ เสียสละ ความอดทน
 20. 9 คำตามรอยพ่อสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น พลิกฟื้นคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 21. ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมถวายพ่อหลวง
 22. สร้างฝันตามรอยพ่อ พอเพียง
 23. ลูกอมหญ้าหมอน้อย คอยช่วยสิงห์พ่นควัน
 24. การประดับผ้าคุณธรรม
 25. สร้างสำนึกพลเมือง ด้วยจิตอาสา แก้ปัญหาชุมชน
 26. จิตอาสาพาน้องท่องอาเซียน
 27. สานใยรัก ผู้สูงวัย สรรค์สร้างดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน
 28. หนังสือไม่เก่าเราให้น้อง
 29. จิตอาสา ชมพู-ขาว นความรู้สู่ชุมชน
 30. การฝึกวินัยโดยใช้กิจกรรมประจำวันเพื่อสร้างวินัยให้กับนักเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคม
 31. ป้นสุข ให้โลกสวย ด้วยจิตอาสา
 32. มัคนายกน้อย รู้นักษ์ภูมิปัญญา น้อมนำพาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 33. สร้างนิสัยเด็กไทย ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำมหาองค์ราชัน
 34. ผู้ก่อการดีชวนน้องพี่ทำดีถวายในหลวง
 35. ลดปัญหาเสี่ยง ด้วยความพอเพียง
 36. จิตสาธารณะของลูกราชสีห์
 37. ขยะแลกแต้ม
 38. ออมบุญสร้างคนดี ศรีขามแสง
 39. เส้นทางแห่งความดี น.พ.น้องพี่แด่องค์ราชินีและองค์ราชันย์
 40. อาลัยรักผู้จากไป ห่วงใยดูแลผู้ยังอยู่
 41. แซนโฏนตา พาครอบครัวสู่พอเพียง
 42. สมุดเพื่อน้อง
 43. การสังเคราะห์โครงการในพระราชดำริของ
 44. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 45. ความยุติธรรมกับกีฬา
 46. การแยกขยะ
 47. โครงการสันทนาการเด็กกำพร้า
 48. สบู่ก้อนจากลีลาวดี
 49. โครงการทาสโซเชียล
 50. โครงการหมื่นขวดน้ำเพื่อน้องบ้านเด็กกำพร้า
 51. ดนตรีช่วยน้อง
 52. Volunteer for kids
 53. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ห้องสุขา
 54. การปลูกฝังวิจารณญาณของวัยรุ่นในโลกโซเชียล
 55. การปลูกฝัง “การให้” คืนความสุขแก่สังคม
 56. ทีเด็ดฟุตบอล
 57. กราบครูปูชนีย์ น้องไหว้พี่บดินทรเดชา
 58. พอเพียงก็เพียงพอ ตามรอยพ่อด้วยผักสวนครัวใน
 59. ขวดพลาสติก
 60. การแยกแยะ
 61. Sufficiency Economy Campaigh
 62. การประหยัดอดออม
 63. การประหยัดพลังงานวันละนิด
 64. การมีจิตสาธารณะ
 65. ทำความดีเพื่อสังคม
 66. กีฬาคึกคัก
 67. เกษตรทฤษฎีใหม่
 68. วัยรุ่นยุคใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย
 69. เศรษฐกิจพอเพียงกับการออมของนักเรียนแบ่งปัน
 70. ความรู้สู่ด้อยโอกาส
 71. แบ่งปันความรู้พัฒนาเด็กเหนือ
 72. ร่วมใจช่วยอุทกภัยภาคใต้
 73. รักเรา รักษ์โลก
 74. มาศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนกันเถอะ
 75. ต้นไม้ไออุ่น
 76. ประชาชนไทยส่งความในใจถึงทหาร
 77. ร่วมใจสู้สานฝันสู่เมืองไร้ขยะ
 78. การลดขยะในชุมชน
 79. การคอร์รัปชั่นในองค์กร
 80. พอเพียงเลี้ยงชีวิต
 81. เครื่องมือวัดความสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงระหว่าง
 82. อุณหภูมิและเวลาโดยเวลาตื่น
 83. หลักธรรมในชีวิตประจำวัน
 84. ไข่ไก่เพื่อสุขภาพ
 85. รณรงค์วัดสะอาด
 86. อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
 87. ปันน้ำใจเพื่อสังคม
 88. ปลูกผักบุ้งกินเองอร่อยจัง
 89. คุณธรรมนำความรู้
 90. จิตสาธารณะไม่ยากอย่างที่คิด
 91. จิตอาสาเพื่อสังคม
 92. จิตอาสาเพื่อส่วนรวม
 93. กินหัวมัน
 94. โครงงานผักสวนครัวในขวดพลาสติก
 95. พอมีพอกินพอใช้
 96. เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิต
 97. ตามรอยพอเพียง
 98. ตามรอยพ่อ พออยู่ พอกิน
 99. พ่อสอนให้พอเพียง
 100. การใช้พืชผลในบ้านให้เกิดประโยชน์
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 9 เฉลี่ย: 4.2]
1 ความคิดเห็น
ด.ช.อภิสิทธิ์ วลัยสุข เมื่อ 10/07/2021 14:32

จิตอาสาเพื่อสังคม