วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด โครงงานคุณธรรม ในห้องเรียน สามารถแก้ไขได้

โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน

1.  ชื่อโครงงาน  “พัฒนาจิต เจริญปัญญา พาห้องเรียนสะอาด”  ( Clean your mind, Clean environment )

     ชื่อกลุ่ม   lovely Kids    โรงเรียนครูเชียงราย  สพป.เชียงราย เขต 9 

2.  ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,098 คน จะมารับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารของโรงเรียน และเนื่องจากจำนวนนักเรียนมีจำนวนมาก ทำให้นักเรียนบางส่วนรับประทานอาหารไม่เรียบร้อย ส่งเสียงดังขณะรับประทานอาหาร และมีเศษอาหารหกเรี่ยราดตามพื้นโรงอาหาร รวมทั้งมักลืมเก็บถาดหลุม เศษถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก และเศษขยะอื่นๆไปทิ้งในถังขยะ ทำให้โรงอาหารสกปรกและมีขยะมาก นักเรียนกลุ่ม lovely Kids  จำนวน 10 คน ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความต้องการที่จะเห็นเพื่อนๆในโรงเรียนเป็นผู้ที่มีสติ มีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหาร เพื่อช่วยกันรักษาโรงอาหารให้มีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค จึงได้จัดทำโครงงานคุณธรรม ชื่อเรื่อง  “พัฒนาจิต เจริญปัญญา พาโรงเรียนสะอาด”  ( Clean your mind, Clean environment ) ขึ้น

3.  วัตถุประสงค์

3.1  เพื่อให้นักเรียนรับประทานอาหารอย่างมีสติ สำรวมกาย วาจา ใจ ขณะรับประทานอาหาร
3.2  เพื่อเป็นการกระทำความดี
3.3  เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร และการรักษาความสะอาดในโรงอาหาร

4.  กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนครูเชียงราย ร้อยละ 95  ได้รับการมีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหาร  และช่วยกันรักษาความสะอาดในโรงอาหาร

5.  วิธีการดำเนินงาน

5.1 คัดเลือกนักเรียนและจัดตั้งกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม จำนวน 10 คน
5.2 สมาชิกในกลุ่มประชุมเพื่อช่วยกันมองปัญหาหรือสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขภายในโรงเรียน โดยเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้โดยใช้โครงงานคุณธรรมและไม่ยากเกินความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม
5.3 ตั้งชื่อโครงงานคุณธรรมและชื่อกลุ่ม
5.4 สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิดแนวทางหรือกิจกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาโดยมีครูที่ปรึกษา ผู้บริหารและพระสงฆ์คอยให้คำแนะนำ
5.5 วิธีการดำเนินงาน / กิจกรรม
– ประชุมวางแผนเขียนโครงงาน
– เสนอโครงงานกับครูที่ปรึกษา
– กิจกรรมที่ใช้ดำเนินงาน
– กิจกรรมพัฒนาจิต
– สวดมนต์ทำสมาธิ ก่อนเรียนภาคเช้า
– การเจริญสติด้วยการสร้างมือสร้างจังหวะ ก่อนเรียนภาคบ่าย
– การกราบอย่างมีสติ ก่อนเรียนภาคบ่าย
– การรับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ ทุกวันธรรมสวนะ

6. สถานที่และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน
– สถานที่   โรงอาหารโรงเรียนวัดบ้านฉาง
– ระยะเวลา  กรกฎาคม – กันยายน 2564

7. งบประมาณและแหล่งที่มา
            –

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1  เพื่อให้นักเรียนรับประทานอาหารอย่างมีสติ สำรวมกาย วาจา ใจ ขณะรับประทานอาหาร
8.2   เพื่อเป็นการกระทำความดีถวายพ่อหลวงเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี
8.3   เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร ช่วยกันรักษาความสะอาดในโรงอาหารและสถานที่สาธารณะ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น
เอ็มอร เมื่อ 09/07/2021 21:08

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับผม