วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

ดาวน์โหลด แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1-ป.6 หลักสูตร 60

ดาวน์โหลด แผนการสอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ ZIP นะครับ แตกไฟล์แล้วนำไปใช้ได้เลย

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1 หลักสูตร 60
แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2 หลักสูตร 60
แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3 หลักสูตร 60
แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4 หลักสูตร 60
แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5 หลักสูตร 60
แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6 หลักสูตร 60

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งได้เรียบเรียงเนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังกล่าว และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้สอดรับกับความเป็นไปของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม

            การใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้นี้ใช้เทคนิคที่หลากหลาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการจัดการเรียนรู้นี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑    กระบวนการแก้ปัญหา                                                                          
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒   การวิเคราะห์ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาแบบแก้ไขทีละขั้นตอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓   การทำงานแบบวนซ้ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๔   การทำงานวนซ้ำแบบมีเงื่อนไข
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๕   การทำงานวนซ้ำแบบมีเงื่อนไข(วนลูป)                                                  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๖   เหตุผลเชิงตรรกะ                                                                      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๗   เหตุผลเชิงตรรกะกับปัญหา                                                         
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๘   การค้นหาตัวเลข                                                                       
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๙   การแก้ปัญหาด้วยตรรกะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๐  หลักการออกแบบโปรแกรม                                                            
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๑   การออกแบบโปรแกรม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๒  ตัวแปรในการออกแบบโปรแกรม                                                           
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๓   การออกแบบโปรแกรมด้วยการประกาศตัวแปร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๔    ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๕   วิธีการจัดการกับโปรเจกต์และตัวละคร                                                                   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๖   การออกแบบโปรแกรม Scratch แบบมีเงื่อนไข
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๗   การออกแบบโปรแกรม Scratch แบบมีเงื่อนไข ๒         
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๘   การแสดงผลการเขียนโปรแกรม Scratch
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๙    การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒๐    การสอบกลางภาค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒๑    แหล่งข้อมูลกับอินเตอร์เน็ต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒๒   ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลขั้นสูง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒๓   การค้นหาข้อมูลขั้นสูง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒๔   การค้นหาข้อมูลขั้นสูงแบบประยุกต์ใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒๕   การเรียบเรียงและสรุปสาระสำคัญของข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒๖   การประยุกต์ใช้การเรียบเรียงและสรุปสาระสำคัญของข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒๗   การสรุปสาระสำคัญของข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒๘   เทคนิคการกำหนดรหัสผ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒๙   เทคนิคการกำหนดรหัสผ่าน ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓๐   การตั้งค่ารหัสผ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓๑   การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓๒   ข้อควรระวังและอาชญากรรมอินเทอร์เน็ต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓๓   พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓๔   ประเภทของอาชญากรรมอินเทอร์เน็ต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓๕    วิธีการของอาชญากรรมอินเทอร์เน็ต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓๖    แนวทางการป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓๗   มัลแวร์และประเภทของมัลแวร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓๘   แนวทางป้องกันมัลแวร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓๙   อันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๔๐   การสอบปลายภาค

ดาวน์โหลด แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1-ป.6 หลักสูตร 60
ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ ZIP นะครับ แตกไฟล์แล้วนำไปใช้ได้เลย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]

1 ความคิดเห็น
ปภพพร สระแก้ว เมื่อ 05/07/2021 22:18

ขอขอบคุณคะ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างไอเดียการทำแผนการสอนหน้าเดียว One Page Lesson Plan
การจัดทำแผนหน้าเดียว ตัวอย่างแผนการสอนหน้าเดียว
ดาวน์โหลดแผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1-ป.6 ม.1-4 ไฟล์เวิร์ด
ดาวน์โหลดฟรี เอกสารและสื่อประกอบการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
ตัวอย่าง แผนการสอนภาษาจีน แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น
โหลดฟรี แผนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565