วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

แจกตัวอย่าง วิจัยในชั้นเรียน ไฟล์เวิร์ด ดาวน์โหลดไปศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได้

30 มิ.ย. 2021
1760

แจกตัวอย่าง วิจัยในชั้นเรียน ไฟล์เวิร์ด ดาวน์โหลดไปศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได้

สวัสดีครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณครูหลายท่านต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เชื่อว่าต้องมีปัญหาต่างๆมากมาย ในการจัดการเรียนการสอน เป็นอย่างแน่นอน การแก้ปัญหาของครูแต่ละท่านก็แตกต่างกันไป ซึ่งวิธีหนึ่งที่เป็นงานหลักของครูคือการจัดทำวิจัยนชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา

วันนี้ครูเชียงรายมีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล ก็เลยได้ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง วิจัยในชั้นเรียน ไฟล์เวิร์ด จากหลากหลายแหล่งในอินเตอร์เน็ตมาแบ่งปันให้คุณครูได้ดาวน์โหลดไปศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม

ทำไมครูต้องทำวิจัย?

1.ครูต้องทำวิจัยเพื่อพัฒนางานของตนเองให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เนื่องจากงานครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาสังคมอยู่เสมอ

2. ครูต้องทำวิจัยเพื่อค้นหา วิธีการใหม่ ๆ สำหรับใช้ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และการวิจัยเป็นวิธีการที่ช่วยให้ได้วิธีการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด

3. ครูต้องทำวิจัยเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ โดยหลักการการเข้าสู่ตำแหน่งและรับเงินวิทยฐานะของครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ ได้กำหนดไว้ข้อหนึ่งว่า ครูจะต้องส่งผลงานเพื่อการประเมิน เป็นผลงานวิชาการ 1 เรื่องและผลงานวิจัยอีก 1 เรื่อง

4. ครูต้องทำวิจัยเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 (5) ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท ต่าง ๆ มาตรา 30 ให้ผู้สอนทำวิจัยเพื่อ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม กับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา และ มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนาการผลิต และพัฒนาเทีโนโลยีเพื่อการศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น