วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

แจก ปกSAR รายงานการประเมินตนเองของครูและโรงเรียนสามารถแก้ไขได้

29 มิ.ย. 2021
842

ปกSAR รายงานการประเมินตนเองของครูและโรงเรียนสามารถแก้ไขได้

แจก ปกSAR รายงานการประเมินตนเองของครูและโรงเรียนสามารถแก้ไขได้ นำไปปรับใช้ได้ตามสะดวกแก้ไขได้ดาวน์โหลดฟรี รายงานการประเมินตนเอง หรือ Self Assessment Report เป็นการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ตลอดจนฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2553 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของการรายงาน

1. เพื่อรายงานการประเมินตนเองของครูและโรงเรียนแต่ละคนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
2. เพื่อศึกษาวิธีดำเนินการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายที่สามารถส่งผลต่อการพัฒนาด้านผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้านความสัมพันธ์กับท้องถิ่นและชุมชน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ปก SAR รายงานการประเมินตนเองของครูและโรงเรียนสามารถแก้ไขได้จากลิ้งดาวน์โหลดด้านล่างเลยครับผม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]