วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

งานประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance-QA) คืออะไร?

งานประกันคุณภาพการศึกษา  (Quality Assurance-QA) คืออะไร

การดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สาธารณชนว่า ผลผลิตของสถาบันการศึกษาหรือบริการของหน่วยงานการศึกษามีคุณภาพ โดยการให้ข้อมูลว่าทุกคนในสถาบันปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ทำไมต้องทำประกันคุณภาพการศึกษา

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.)

2. การแข่งขันด้านการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต สถาบันการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้จ้างงาน รัฐบาล และประชาชนทั่วไป ว่าสถาบันการศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

เป็นรายงานประจำปีที่สถาบันหรือหน่วยงานการศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึง

  • ผลการปฏิบัติงานและหลักฐานการปฏิบัติงานในรอบปี
  • ผลของการศึกษาตนเองและประเมินตนเอง
  • การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง เพื่อหาแนวทางแก้ไขถ้าเป็นจุดอ่อน หรือแนวทางเสริมถ้าเป็นจุดแข็ง  
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]