ตัวอย่างการเขียน is วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ is

ศึกษาวิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ  และมีทฤษฏีรองรับ  ออกแบบ วางแผน  รวบรวมข้อมูล  ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิทุติยภูมิ  และสารสนเทศ  อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยใช้ความรู้จากวิชาสาขาต่างๆ  เสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า  แสวงหาความรู้ สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้  ความเป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้/สมรรถนะรายวิชา

1. ตั้งประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
2. ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากวิชาสาขาต่างๆ
และมีทฤษฎีรองรับ
3. ออกแบบวางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
8. เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ


ตัวอย่างการเขียน is วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

บทคัดย่อ                                                                                                          กิตติกรรมประกาศ                                                                                              สารบัญ                                                                                                          
บทที่ 1 บทนำ                                                                                                                                                               
            ความเป็นมา                                                                                                      
            วัตถุประสงค์
            ขอบเขต
            ประโยชน์ที่ได้รับ
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง                                                                                         
บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน                                                                                          
บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า                                                                                   
บทที่ 5 สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ                                                                     
บรรณานุกรม                                                                                                   
ภาพผนวก           

                                                                                             

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *