วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่าง การกําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา

ตัวอย่าง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักสำคัญในข้อ (๓) มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา  และมาตรตา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  โรงเรียนจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชนห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาของ…ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีคุณภาพและ ได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 2.5]