วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

แจกแบบฟอร์มโครงร่างรายวิชา IS การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

แบบฟอร์มโครงร่างรายวิชา IS การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

การกำหนดขนาดแบบฟอร์มโครงร่างรายวิชา IS การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

     1.  ให้พิมพ์ หัวข้อ ด้วยตัวพิมพ์  TH Sarabun New  ขนาด 16 หนา

     2.  ให้พิมพ์ เนื้อหา ด้วยตัวพิมพ์  TH Sarabun New  ขนาด 16

     3.  ตั้งค่ากระดาษให้ถูกต้อง และเลือกใช้ขนาดกระดาษ A4

     4.  ใส่เอกสารอ้างอิงให้ ทำตามกรอบที่กำหนด


โปรดอ่าน แบบฟอร์มโครงร่างรายวิชา IS การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

   ข้อควรพิจารณาในการทำโครงงาน นอกจากการเลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจแล้วควรคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. มีประโยชน์ต่อการศึกษา และสามารถนำไปต่อยอดได้ (สามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ ได้)

2. ใช้งบประมาณเหมาะสม ไม่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป (ควรปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน)

3. มีความเป็นไปได้ที่จะทำโครงงานสำเร็จ (คาดว่าจะสามารถสรุปผลการทดลองตามสมมุติฐานได้ ซึ่งอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน ควรปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน


ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 4]