วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

สรุป วPA (ว9/2564) หมวด 3 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

วPA (ว9/2564) หมวด 3 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ขอต้องมีคุณสมบัตินับวันที่ยื่นคำขอดังต่อไปนี้

ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการหรือขอเลื่อนเป็นวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษต้องมีคุณสมบัติ นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ดังต่อไปนี้

 • การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า
 • สำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่กคศเทียบเท่า
 • มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในตำแหน่งครู
 • มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ถูกลงโทษภาคทัณฑ์
 • กรณีผู้มี คุณสมบัติ ตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือการดำรงวิทยฐานะ ของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน วิทยาฐานะ ให้ลดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์
 • สำหรับข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยใช้สิทธิ์นับระยะเวลาทวีคูณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ใช้สิทธิ์นับระยะเวลา ทวีคูณ ได้ในคุณสมบัติ
 • ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ดังนี้
  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการสอนเป็นวิดีโอ
  ไฟล์วีดีโอ สอง ไฟล์
  ด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
 • โดยประเมินผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดเพื่อศึกษาให้เข้าใจ
 ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดเพื่อศึกษาให้เข้าใจ
 ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]