วันพุธ, 28 กันยายน 2565

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ (ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก) และค่าความเชื่อมั่น

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ (ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก) และค่าความเชื่อมั่น

โปรแกรม Evana เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบตามแนวทฤษฎีดั้งเดิม (Classical Test Theory) ด้วยเทคนิค 25 % คำนวณด้วยสูตรอย่างง่าย และเทคนิค 27 % จากตารางของจุงห์เต ฟานจะให้ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความยากมาตรฐาน ตลอดจนค่าความเชื่อมั่นและ สถิติพื้นฐานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังแปลความหมายแต่ละข้อแต่ละตัวเลือกให้อีกด้วย ซึ่งพัฒนาโดย อาจารย์ภคนันต์ ทองคำจากโรงเรียนปรินสรอยส์วิทยาลัย เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบที่ใช้บน วินโดส์ สามารถใช้งานง่าย มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบเหมาะสำหรับครูที่ไม่มี พื้นความรู้ทางคอมพิวเตอร์หรือสถิติมาก

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ (ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก) และค่าความเชื่อมั่น

ดาวน์โหลดตามลิ้งนี้

https://drive.google.com/…/1YfJyr2D1DIsG1ERT9RrMr…

วิธีกาารลงโปรแกรม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]