ตัวชี้วัด วPA ของโรงเรียน มีอะไรบ้างดูตัวอย่างที่นี่

ตัวอย่างตัวชี้วัดการประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของโรงเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อประเมิน วPA ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน

ข้อกําหนดพื้นฐานทที่ต้องปฏิบัติให้ได้

1. มีชั่วโมงปฏิบัติงานสอนไม่น้อยกว่า 15 คาบต่อสัปดาห์
2. ไม่ถูกลงโทษทางวินัย
3. ขาด ลา มาสาย ไม่เกินกว่าที่ระเบียบกําหนดไว้

ส่วนที่ 1 คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรโดยจัดทํารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ
1.2 ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะตามหลักสูตร
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียน ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ ได้เรียนรู้และทํางานร่วมกัน
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและการสร้างนวัตกรรมได้
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
2.1 จัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
2.2 ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพฒั นาและแก้ปัญหาผู้เรียน
2.3 ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.4 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน

ด้านที่ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครู ความรอบรู้ในเนื้อหาและวิชาที่สอน
3.2 มีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
3.3 นําความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปน็ ประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

1. นักเรียนทุกคนในรายวิชามีผลการเรียนรวมเฉลี่ยในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ ระบุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ …………………………………………………………………..

2. จัดทํา Platform ทุกรายวิชาที่สอน และมีอย่างน้อย 1 วิชาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 รายวิชาที่ประสงค์จะรับการประเมินคือ รายวิชา………………………………………..รหัส………………………… ชั้น………………………….. โดยต้องมีองค์ประกอบดังน้ี
2.1 สร้าง Programmed Instruction ครูจัดทําบทเรียนสําเร็จรูป
2.2 สร้าง ห้องเรียนออนไลน์ สร้างแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบ ห้องเรียนออนไลน์ ของโรงเรีย
2.3 สร้าง Virtual Classroom สร้าง Classroom ออนไลน์ โดยเลือกใช้ Platforms ตามความเหมาะสม
2.4 สร้าง Channel ประจํารายวิชา
2.5 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอื่น ๆ ในระบบ ห้องเรียนออนไลน์ ของโรงเรียนอย่างน้อย 1 รายวิชา

3. มีภาระงานฝ่าย/โครงการ/กิจกรรม/ชุมนุมที่รับผิดชอบ และมีการจัดทําโครงงานนวัตกรรมอย่างน้อย 1 โครงงาน โปรดระบุกิจกรรมที่ท่านเลือก………………………………………………

4. บรรลุผลสําเร็จตามตัวชี้วัดในมาตรฐานที่ 4 (KPA) ในระบบประกันคุณภาพ ตามระดับชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ โปรดระบุสาระการเรียนรู้ที่ท่านรับผิดชอบ…………………………………………………………………..ระดับชั้น…………………………………………………………………………………………………………..

5. ห้องเรียนประจําชั้น สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โปรดระบุห้องประจําชั้นของท่าน ชั้น ……………………………………..ห้อง………………………………………………………………..

6. มีการบริหารจัดการห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้/ห้องศูนย์การเรียนรู้/ห้องเรียนที่รับผิดชอบและบริเวณโดยรอบให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการนําเสนอข้อมูล/องค์ความรู้/ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบัน โปรดระบุจุดที่ท่านดูแลรับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………………..

ดาวน์โหลดเอกสาร ตัวอย่างตัวชี้วัด วPA ของโรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *