วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ว 9 วิทยฐานะครู ประกาศเกณฑ์วิทยฐานะครู ว.9 เกณฑ์ PA ใหม่ ปี 2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-4 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัตินั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

2 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือที่อ้างถึง 1-4 ตั้งแต่วันที่พ้นระยะเวลาการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามแนวปฏิบัติที่กำหนดในหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ1

3 คำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูได้ยื่นไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 1-4 ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่นี้ใช้บังคับแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ดาวน์โหลดเอกสาร ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]