วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

การลดระยะเวลาตามเงื่อนไข วPA

การลดระยะเวลาตามเงื่อนไข วPA วิทยฐานะฯ ประกาศหลักเกณฑ์วิทยฐานะฯ ว9/2564

วPA

วPA วิทยฐานะ ประกาศหลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว9/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไข คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ ของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานสอน สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศ การศึกษา

เพื่อให้การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบูรณาการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

อาศัย อำนาจตามมาตรา สิบเก้ามาตราสี่สิบสอง มาตราห้าสิบสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด

กคศ. จึงได้กำหนดเงื่อนไข การลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง หรือการดำรงตำแหน่งวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานสอนสายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร [PA] การลดเวลาการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]