วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ข้าราชการพลเรือน รวมถึงกรรมการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่น พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม 7 ข้อ ดังต่อไปนี้

  1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
  2. ซื่อสัตย์สุจริต
  3. กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
  4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
  5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน
  6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ
  7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]