ดาวน์โหลด คู่มือครูคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1-6

ดาวน์โหลด คู่มือครูคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1-6

คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1-6

คู่มือครูคณิตศาสตร์ คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1-6 ชุดนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น แนวทางในการจัดการเรียนรู้ โดยยึดแนวทางในการออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อเน้นสู่ผลลัพธ์ปลายทาง หรือการออกแบบจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) และหลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเอง ทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม บทบาทของครูครูมีหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้ นักเรียนประสบผลสำเร็จ โดยสร้างสถานการณ์การรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทำให้ นักเรียนสามารถเชื่อม โยงความรู้ในกลมสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ในเชิงบูรณาการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปความรู้ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้ง ด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการและด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี นำไปสู่การอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างสันติสุข

การจัดทำคู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชุดนี้ได้จัดทำตรงตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ คือสาระที่! จำนวนและการ ดำเนินการสาระที่ 2 การวัด สาระที่ 3 เรขาณิต สาระที่ 4 พีชคณิต สาระที่s การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่าจะเป็น สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ภายในเล่มได้นำเสนอ แผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่โมงตามหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สอนนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ยังมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน ความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการและด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ทำให้ทราบผลการเรียนรู้แต่ละ หน่วยการเรียนรู้ของนักเรียนได้ทันที

คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ นำเสนอเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย

1) แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ได้อธิบายองค์ประกอบของคู่มือครูแผนการจัดการ เรียนรู้วิธีการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และสัญลักษณ์ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ในสื่อการเรียนรู้ สมบูรณ์แบบ

2) แนวคิดผังการออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design (BwD)

3) เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้-การวัดและประเมินผล

ตอนที่ 2 คำชี้แจงแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรู้แต่ละ หน่วยการเรีขนรู้ในสื่อการเรียนรู้ สมบูรณ์แบบ และหนังสือเรียน แบ่งเป็นแผนย่อยรายชั่วโมง ซึ่งแผนการ จัดการเรียนรู้แต่ละแผนมีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของ สถานศึกษา

ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้เสริมสำหรับครูประกอบด้วยแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู้เสริมสำหรับ ครูคู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ชุดนี้ได้เสนอตัวอย่างเทคนิคและวิธี การสอบอย่างหลากหลาย หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมของนักเรียนต่อไป

คู่มือครูคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1-6

ที่มา สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *