ดาวน์โหลดคู่มือ การประกันคุณภาพภายใน พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ 2564

การประกันคุณภาพภายใน สำคัญมาก เชิญชวนดาวน์โหลดคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน ประกันคุณภาพภายใน และพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา 2564

ประกันคุณภาพภายใน

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่าย ว่าการจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน การประกันคุณภาพภายใน กระทรวงศึกษาธิการ จึงให้มีการปฏิรูปประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุง มาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจำนวนน้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน เพื่อลดภาระ การจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายใน ให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้คำชี้แนะและให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษาได้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับใหม่จึงมีจำนวนไม่มาก แนวทางการประเมินคุณภาพ ของสถานศึกษาจะเน้นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา ไม่เพิ่มภาระ การจัดทำเอกสารให้สถานศึกษา ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มเป้าหมายเพื่อพัฒนา บนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้น ของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคน ในสถานศึกษาต้องรับรู้และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายคือมาตรฐาน ที่สถานศึกษากำหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น (accountability) เอกสารเล่มนี้จัดทำขึ้นตามกรอบนนโยบายปฏิรูปประบบการประเมินและประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดำเนินงานเพื่อการ ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษา ไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังว่าสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาเอกสารเล่มนี้ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐาน ที่สถานศึกษากำหนด รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูอาจารย์ศึกษานิเทศก์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน และพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา 2564

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554   สำหรับสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564   

จากประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยได้ให้สถานศึกษาดำเนินการตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียน  จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานประกันคุณภาพภายในและพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา


การประกันคุณภาพภายใน สำคัญมาก เชิญชวนดาวน์โหลดคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน ประกันคุณภาพภายใน และพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด ข้อเสนอเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ช่วง พ.ศ.2564-2568

ดาวน์โหลด  คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ

ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน ประกันคุณภาพภายใน และพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *