วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ตัวอย่างรายงานการ วิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมไฟล์เวิร์ด

10 พ.ค. 2021
1481

ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมไฟล์เวิร์ด ดาวน์โหลดไฟล์วิจัยได้จากลิ้งด้านล่างของบทความ

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน ป6

วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน (Task – Based Learning)

ความสำคัญและที่มาของปัญหา

            วิจัยในชั้นเรียน ในครั้งนี้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้น  มีความแตกต่างจากการจัดกระบวนการเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  เนื่องจากนอกจากจะเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระในแต่ละเรื่องแล้ว  ยังเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอีกด้วย  ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จึงมุ่งเน้นที่การกำหนดภาระงานให้กับนักเรียน  และครูเป็นผู้กำกับดูแลให้คำปรึกษา    การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน (Task – Based Learning)  จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีลักษณะเฉพาะที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับนักเรียนได้

            จากการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในหลายๆ  ปีการศึกษาที่ผ่านมา  พบว่าหน่วยเนื้อหาที่นักเรียนควรพัฒนาให้ผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดีหรือดีมาก คือ  หน่วยเนื้อหาเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพราะจากผลการสอนพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียน __________ ปีการศึกษา____

ร้อยละ ____  ยังไม่มีความเข้าใจและความคล่องตัวในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเฉพาะการสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์  ทั้งๆ ที่โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการกับนักเรียนได้อย่างทั่วถึง  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จึงมีความมุ่งหวังที่จะวางรากฐานในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  โดยทำ วิจัยในชั้นเรียน โดยเฉพาะจากคอมพิวเตอร์มากกว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนชื่นชอบ  เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะที่จะนำไปใช้ในการเรียนระดับสูงขึ้นไป

แนวคิดและทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย

            การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน (Task – Based Learning) มีแนวคิดดังนี้

 1. ความหมายของการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน (Task – Based Learning)

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาระงาน (Tasks) เป็นหลัก  มีลักษณะเป็นหลักสูตรแบบวิเคราะห์  โดยยึดเอาเนื้อหาทั้งหมดมาวิเคราะห์  แล้วจัดเป็นหน่วยใหญ่ๆ ไว้ตามความสามารถของผู้เรียน  โดยยึดผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการกำหนดองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร

 • ลักษณะสำคัญ
  • เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาระงาน (Tasks)
  • ภาระงานที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน  ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการปฏิบัติภาระงานนั้นให้สำเร็จ
  • ภาระงานที่นำมาใช้จัดการเรียนการสอน  ต้องวิเคราะห์  จัดประเภท  จัดลำดับ  และพิจารณาความยากง่ายเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน
  • ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกเนื้อหาและวิธีสอน
  • การประเมินผลให้พิจารณาที่ความสำเร็จของภาระงานและการบรรจุจุดมุ่งหมายเป็นสำคัญ
 • องค์ประกอบของภาระงาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในชั้นเรียน

            เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียน__________ ภาคเรียนที่_____

ปีการศึกษา______โดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน (Tasks – Based Learning)

สมมุติฐานการวิจัย

            เมื่อนำกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานมาจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียน ________ ภาคเรียน______ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาดังกล่าวสูงขึ้น

วิธีดำเนินการวิจัย

 1. วิเคราะห์เนื้อหา
 2. วิเคราะห์ภาระงาน
 3. กำหนดรายละเอียดของภาระงาน  ร่างรายละเอียดของภาระงานและปรับปรุงแก้ไข
 4. ทดลองการใช้ภาระงาน  โดยการจัดการเรียนรู้ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้
 5. ประเมินผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย

            กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียน_________ภาคเรียนที่_____ปีการศึกษา_______

เครื่องมือการวิจัย

 1. แบบประเมินผลงาน
 2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
 3. แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

การรวบรวมข้อมูล

 1. รวบรวมข้อมูลจากผลงานหรือชิ้นงาน
 2. รวบรวมจากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
 3. แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

            วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (X)  และแบบ Rating Scale

สรุปผลการวิจัย

            จากการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียน__________ ภาคเรียนที่______ปีการศึกษา________พบว่านักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลางคือมีค่าเฉลี่ย (X) = _____ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาการเรียนรู้ได้เกิดขึ้นจริงความสมมุติฐานที่ตั้งไว้  แต่ยังไม่มีการพัฒนาในระดับที่เป็นที่พอใจมาก  เนื่องจากมีปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถสืบค้นข้อมูลกำหนดให้ได้

อภิปรายผล

            จากผลการวิจัยพบว่าการนำกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้น  สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ในระดับหนึ่ง  เนื่องจากปัจจัยภายในคือเวลาเรียนไม่เพียงพอและคอมพิวเตอร์บางเครื่องใช้ไม่ได้  และปัจจัยภายนอกคือนักเรียนบางคนมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านแต่ไม่มีอินเตอร์เน็ท  และนักเรียนบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน  นักเรียนไม่สามารถส่งงานได้ตามที่ครูกำหนด  และบางครั้งความรู้พื้นฐานเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนยังไม่ดีพอ

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
  1. ควรจัดคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน
  1. ควรปรับปรุงในเรื่องของเวลาที่ใช้ในหน่วยเนื้อหาเนื้อหานี้
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  1. ควรมีการวิจัยซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
  1. ควรมีการวิจัยในเนื้อหาอื่นๆ หลังจากที่ผลการวิจัยเป็นที่น่าพอใจแล้ว

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เนื้อหา วิจัยในชั้นเรียน ใกล้เคียงกันสนใจอ่านเพิ่มเติมกดที่ลิ้งได้เลยครับ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]