วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมไฟล์เวิร์ด

10 พ.ค. 2021
1924

ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมไฟล์เวิร์ด ดาวน์โหลดไฟล์วิจัยได้จากลิ้งด้านล่างของบทความ


รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง  ผลการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ

ความสำคัญและที่มาของปัญหา

            การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนรักการทำงาน  ทำงานและจัดการทำงานอย่างเป็นระบบ  นอกจากนั้นการ    จัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะการออกแบบงานและการทำงานอย่างมีกลยุทธ์โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี  ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนในช่วงชั้นที่ 1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นั้น  ได้กำหนดหน่วยเนื้อหาเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ  ที่เป็นหนึ่งในหน่วยเนื้อหาที่น่าสนใจ  เพราะหากผู้เรียน        มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการทำงานและการประกอบอาชีพแล้ว  นับได้ว่าผู้เรียนนั้นๆ ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต  เนื่องจากมนุษย์ทุกคนต้องทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ

            ผู้วิจัยเป็นครูสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียน________  จากการวิเคราะห์ผลการสอนพบว่า  นักเรียนร้อยละ 63.71 ไม่สามารถสอบผ่านในหน่วยเนื้อหาเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน  เนื่องด้วยเนื้อหาที่เรียนส่วนมากได้จากการอ่านตำรา  และนักเรียนไม่ได้มีโอกาสศึกษาสภาพจริงกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงทำให้นักเรียนมีความสับสนในความเข้าใจสภาพจริงกับเอกสารที่ได้จากตำราซึ่งครูนำมาสอน  ทำให้ผลการสอบในภาคปฏิบัติของนักเรียนไม่ผ่านดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงได้นำกระบวนการกลุ่มเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา  เพราะการที่จะให้นักเรียนศึกษาสภาพจริงเพียงคนเดียวโดยไม่มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น  อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะให้นักเรียนศึกษาสภาพจริงของการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการทำงานและอาชีพ  เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะผลการสอบภาคปฏิบัติของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้น

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย

            การดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ                ใช้แนวคิดและทฤษฎีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มดังนี้

การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม

1. ความหมาย

การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือร่วมกันปฏิบัติเป็นกลุ่ม  กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของสมาชิกแต่ละคน  และสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มก็มีอิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน

2. หลักการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม

            2.1  เป็นวิธีการที่ฝึกผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด

            2.2  ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากกลุ่มมากที่สุด

            2.3  ให้ผู้เรียนค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง

            2.4  ให้ความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้

3.  ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

            3.1  ขั้นนำ

            3.2  ขั้นสอน

            3.3  ขั้นวิเคราะห์

            3.4  ขั้นสรุปและนำหลักการไปประยุกต์ใช้

4. หลักการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

            4.1  สังเกตจากการทำงาน

            4.2  ซักถามสมาชิกในกลุ่ม

            4.3  พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

            4.4  ทดสอบข้อเขียน

            4.5  ผลงานของผู้เรียน

            4.6  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลงาน

            4.7  มีการประเมินผลทุกครั้งที่เรียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

            เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1  โรงเรียน_______ ภาคเรียนที่___ปีการศึกษา_____

สมมุติฐานการวิจัย

            หลังจากการใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดกระบวนการการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียน________  ภาคเรียนที่ ____  ปีการศึกษา ______  ปรากฏว่านักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น

วิธีดำเนินการวิจัย

 1. สำรวจปัญหาและสร้างทางเลือกเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในหน่วยเนื้อหาที่นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

 • ศึกษาการใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา
 • เขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • สร้างเครื่องมือวิจัยคือแบบสังเกต  แบบประเมินผลต่างๆ
 • ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดกระบวนการเรียนรู้
 • เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล
 • รายงานการวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย

            กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียน_________             ภาคเรียนที่ ___  ปีการศึกษา ________  จำนวน _____ คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แบบสังเกตกระบวนการกลุ่ม
 2. แบบประเมินความรับผิดชอบ
 3. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
 4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

การรวบรวมข้อมูล

 1. ทดสอบก่อนเรียนเก็บคะแนน
 2. ดำเนินการวิจัยโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาที่กำหนดโดยใช้กระบวนการ

กลุ่ม

 • ทดสอบภาคปฏิบัติเก็บคะแนน
 • ทดสอบหลังเรียนและเก็บคะแนน

การวิเคราะห์ข้อมูล

            วิเคราะห์ข้อมูลในการเปรียบเทียบผลการพัฒนาโดยใช้ค่าสถิติร้อยละและค่าเฉลี่ย

สรุปผลการวิจัย

            จากผลการวิจัยพบว่า  หลังจากการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพบว่าผลการเรียนรู้ในการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ _____  และผลการทดสอบหลังเรียนอยู่ที่ร้อยละ _____  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการพัฒนาจากการจัดดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน

อภิปรายผล

            จากผลการวิจัยเรื่องผลการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพบว่านักเรียนมีผลการพัฒนาการเรียนรู้ที่สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ ___ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  กระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกันและทักษะทางสังคม  ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  ค้นพบความรู้และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง  ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและมีบทบาทในการเรียนซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อม  มีความกระตือรือร้น   และมีความสุขในการเรียน  และทำให้มีทักษะการดำรงชีวิตและทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
  1. ในการจัดกระบวนการกลุ่มควรนำทฤษฎีในเรื่องของเทคนิคในการแบ่งกลุ่ม

มาใช้  เช่น  การแบ่งกลุ่มตามเลขที่  การแบ่งกลุ่มโดยการจับสลาก  การแบ่งกลุ่มด้วยเกมหรือเพลง  การแบ่งกลุ่มจากหลักคณิตศาสตร์  และการแบ่งกลุ่มโดยใช้อุปกรณ์เป็นสื่อ  เป็นต้น

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย  ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วม

ในการประเมินกลุ่มอื่นๆ ด้วย

 • ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  • ควรจัดทำวิจัยต่อเนื่องเพื่อใช้กระบวนการกลุ่มแก้ปัญหาในหน่วยเนื้อหาอื่นๆ
  • ควรจัดทำวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้กับนักเรียนชั้นอื่นๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เนื้อหาวิจัยในชั้นเรียน ใกล้เคียงกันสนใจอ่านเพิ่มเติมกดที่ลิ้งได้เลยครับ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]