ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พร้อมไฟล์เวิร์ด

ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พร้อมไฟล์เวิร์ด ดาวน์โหลดไฟล์วิจัยได้จากลิ้งด้านล่างของบทความ


วิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องภูมิปัญญาไทยในการดำเนินชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน

ความสำคัญและที่มาของปัญหา

            กระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีในปัจจุบัน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้นำความรู้และทักษะที่ได้จากโรงเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองเพื่อการดำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย  ในด้านของการรู้จักพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินชีวิต  โดยเฉพาะการใช้ความรู้ทั้งเก่าและใหม่ผสมผสานกันจนเกิดเป็นภูมิปัญญาไทย  อย่างไรก็ตาม  การฝึกฝนให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้จากสิ่งที่เห็น  สิ่งที่ได้สัมผัสแตะต้องที่ดีที่สุด  ก็คือการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง  โดยอาศัยวิธีการที่ดำเนินเป็นขั้นเป็นตอนหรือก็คือการใช้ระเบียบวิธีวิจัย  แต่สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ยังมีวุฒิภาวะไม่สูงพอที่จะทำงานวิจัยดังกล่าวได้  แต่ทว่ายังมีกระบวนการที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะความรับผิดชอบอยู่อีกกระบวนการหนึ่งคือกระบวนการจัดทำโครงงาน  ซึ่งเป็นกระบวนการและแนวปฏิบัติที่คล้ายกับการจัดทำงานวิจัย  โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหาที่เป็นภูมิปัญญาไทย  ซึ่งถ้าหากนักเรียนได้ค้นหาความรู้โดยการสืบค้นด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ความรู้และประสบการณ์นั้นก็จะเป็นความรู้และประสบการณ์ที่คงทนถาวรมากกว่าการเรียนจากตำราเรียนที่ครูนำมาสอนที่ผู้เรียนจะขาดความรู้และทักษะในการทำงาน  ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้เรียนไม่บรรลุจุดประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

            ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จึงได้คิดหาวิธีการที่จะให้นักเรียนได้ความรู้และจดจำได้อย่างคงทนถาวร  ในขณะเดียวกันก็ได้ทักษะในการทำงานเป็นทีม  ตลอดจนการฝึกฝนตนเองให้มีวุฒิภาวะที่จะประสานงานกับผู้อื่นได้  เพราะในปีการศึกษาที่ผ่านๆ มา  นักเรียนร้อยละ 70 สามารถสอบผ่านภาคทฤษฎี  แต่เมื่อให้ทำงานภาคปฏิบัติ  นักเรียนกลับไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้วิจัยจึงได้เลือกเฟ้นกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงได้นำกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานมาจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียน_________      ภาคเรียนที่___ ปีการศึกษา_____  ในเนื้อหาภูมิปัญญาไทยในการดำเนินชีวิต

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย

            แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องภูมิปัญญาไทยในการดำเนินชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียน__________ ภาคเรียนที่_____ปีการศึกษา______  ใช้แนวคิดเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานดังนี้

 1. ความหมาย

การเรียนรู้โดยโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ อย่างหลากหลาย

 • ลักษณะสำคัญของโครงงาน

2.1 ผู้เรียนได้เลือกเรื่องหรือประเด็นที่จะศึกษาด้วยตนเอง  ซึ่งอาจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้

2.2. ผู้เรียนเป็นผู้เลือกวิธีการศึกษาและแหล่งความรู้

2.3  ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอน

2.4  การศึกษานั้นมีการเชื่อมโยงหรือบูรณาการแหล่งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพิ่มเติมกับสิ่งใหม่

2.5  ผู้เรียนได้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น

 • ขั้นตอนในการเรียนรู้แบบโครงงาน
  • กำหนดหัวข้อที่จะศึกษา

                     3.2  สร้างแผนที่ความคิด

3.3  จัดลำดับกิจกรรมหรือวิธีการ  รวมทั้งพิจารณาแหล่งหาข้อมูลที่จะต้องศึกษา

3.4  ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนด

3.5  สรุปผลโครงการ  โดยการนำข้อมูลจากการศึกษามาทำการสรุป  อภิปรายผล และประเมินผล

3.6  การนำเสนอ  ผู้เรียนจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลหรือผลสรุปของการศึกษาค้นคว้า

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียน__________ ภาคเรียนที่_____ปีการศึกษา______

 • เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน__________ ภาคเรียนที่_____ปีการศึกษา______  ให้สูงขึ้น

สมมุติฐานการวิจัย

            หลังจากนำกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานมาจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาการงาสนอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน__________ ภาคเรียนที่_____ปีการศึกษา______ แล้ว  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานดีขึ้น  ตลอดจนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองได้

วิธีดำเนินการวิจัย

 1. นักเรียนศึกษาวิธีการจัดทำโครงงานจากคำอธิบายของครูและจากหนังสือหรือเอกสารต่างๆ
 2. นักเรียนจัดแบ่งกลุ่มตามจำนวนนักเรียนในห้อง
 3. กำหนดหัวข้อที่ศึกษา
 4. แต่ละกลุ่มเลือกแหล่งชุมชนที่ตนเองจะเข้าไปศึกษา
 5. จัดทำแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามเพื่อนำไปใช้สัมภาษณ์และสอบถามผู้รู้หรือผู้ที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาในแต่ละเรื่อง
 6. นำข้อมูลที่ค้นพบมาประชุมกลุ่ม เพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องหรือแนวทางที่จะทำให้ข้อมูลที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 7. เข้าไปในแหล่งชุมชนเพื่อเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
 8. นำข้อมูลมาเรียบเรียงเพื่อเตรียมการนำเสนอโครงงาน
 9. นำเสนอโครงงานด้วยการรายงาน การจัดทำบอร์ดหรือการจัดทำแฟ้มหรือรายงานผสมผสานทั้งสามรูปแบบ

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย

            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน__________ภาคเรียนที่_____ปีการศึกษา______ จำนวน_____คน

เครื่องมือในการวิจัย

 1. แบบประเมินการเขียนโครงงาน
 2. แบบประเมินผลงานตนเองในการกิจกรรมโครงงาน
 3. แบบสอบถาม
 4. แบบสัมภาษณ์
 5. แบบทดสอบ

การรวบรวมข้อมูล

            รวบรวมข้อมูลจาก

 1. คะแนนจากการเขียนโครงงานและการนำเสนอโครงงาน
 2. คะแนนการทดสอบก่อนและหลังเรียน
 3. คะแนนจากการประเมินตนเองของนักเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล

            วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติร้อยละและแบบการจำแนกช่วงชั้น (Rating Scale)

สรุปผลการวิจัย

            ผลการวิจัยจากการวิจัยในชั้นเรียน  เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องภูมิปัญญาไทยในการดำเนินชีวิต  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียน__________ภาคเรียนที่_____ ปีการศึกษา______   พบว่าจากการทำโครงงานตามกลุ่มความสนใจของนักเรียนจำนวน_____คน  สามารถได้ว่ากลุ่มที่จัดทำโครงงานเรื่องผ้าไหม  สามารถนำเสนอผลงานและทำแบบทดสอบได้ดีมาก  คือมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 84.73 ลำดับที่ 2 คือกลุ่มที่ทำโครงงานเรื่องการละเล่นพื้นบ้านซึ่งมีค่าคะแนนที่ร้อยละ 80.06 และลำดับที่ 3 คือกลุ่มที่จัดทำโครงงานเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านมีคะแนนที่ร้อยละ 72.69 สำหรับกลุ่มที่โครงงานอยู่ในระดับปรับปรุงคือกลุ่มการทำโครงงานเรื่องเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 56.59

อภิปรายผล

            จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า  จากจำนวนนักเรียน 5 กลุ่มที่จัดทำโครงงาน  พบว่า 4 กลุ่มประสบผลสำเร็จในการจัดทำโครงงาน  ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มยังต้องปรับปรุง  ซึ่งสามารถคิดเป็นร้อยละเฉลี่ยรวมได้เท่ากับ____  ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่าการนำกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานมาใช้จัดกระบวนการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีประสิทธิภาพตามหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความสนใจและวัยของผู้เรียน  ตลอดจนเป็นสิ่งที่น่าสนใจใกล้ตัว  และสอดคล้องกับทฤษฎีที่กล่าวว่า  กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากครูผู้สอน  เพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  และเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจ ความต้องการ ความถนัดของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย  โดยเฉพาะโครงงานตามความสนใจ  เป็นโครงงานที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันจากองค์ความรู้และหลักการที่อยู่ในท้องถิ่นหรือที่ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่  เพราะนอกจากนักเรียนจะทราบจุดเด่นของชุมชนตนเองแล้ว  นักเรียนยังเกิดความภูมิใจในถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่ด้วย

ข้อเสนอแนะ

 • ควรนำกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยเนื้อหา อื่นๆ
 • ควรนำกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานไปจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นทั้ง 8 สาระการเรียนรู้
 • ควรจัดทำโครงงานที่สามารถบูรณาการได้กับสาระอื่นๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เนื้อหาวิจัยในชั้นเรียน ใกล้เคียงกันสนใจอ่านเพิ่มเติมกดที่ลิ้งได้เลยครับ

https://www.kruchiangrai.net/2021/05/10/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2-6/
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *