ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมไฟล์เวิร์ด

ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมไฟล์เวิร์ด ดาวน์โหลดไฟล์วิจัยได้จากลิ้งด้านล่างของบทความ


วิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ

ความสำคัญและที่มาของปัญหา

            การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กำหนดให้ครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการแบบเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการและวิธีการดังกล่าว

            วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จำเป็นต้องจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพราะนอกจากผู้เรียนต้องมีความรู้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วยังจะต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างหลากหลายรูปแบบด้วย จากการสอนวิชาการงานอาชีพชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มาหลายปี ผู้วิจัยพบว่าเนื้อหาบางเนื้อหาที่นักเรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ เนื้อหาต้องการออกแบบและเทคโนโลยีเพราะเมื่อเวลาให้นักเรียนบอกชนิดของงานออกแบบที่นักเรียนเคยพบเห็นปรากฏว่านักเรียนบอกไม่ได้จะบอกได้เฉพาะงานที่มีเนื้อหาในหนังสือเรียนเท่านั้น ส่วนงานออกแบบชนิดอื่นๆ นักเรียนไม่สามารถบอกประเภท วิธีการทำ หรือประโยชน์ของงานนั้นๆ ได้ เพราะเหตุผลที่ว่าไม่เคยเรียนไม่เคยพบเห็น ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะให้นักเรียนทุกคนได้ออกแบบงานของตนเองจริงๆ โดยเลือกงานประดิษฐ์ที่นักเรียนคิดว่าในชีวิตประจำวันได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดแต่ต้องไม่ซ้ำกันโดยมอบหมายงานที่ปฏิบัติในรูปของกระบวนการกลุ่มโดยให้นักเรียนได้เลือกงานออกแบบที่คิดว่าน่าสนใจที่สุดและเป็นที่สนใจของตลาด ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการที่ปฏิบัติบรรลุเป้าหมายไม่สะเปะสะปะผู้วิจัยจึงได้นำกรอบแนวคิดเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการปฏิบัติมาใช้

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

            แนวคิดและทฤษฎีที่นำมาใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยีคือแนวคิดเรื่อง “กระบวนการปฏิบัติ”

 1. ความหมาย

กระบวนการปฏิบัติเป็นกระบวนการที่มุ่งให้ผู้เรียนปฏิบัติจนเกิดทักษะ

 • ขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติ
  • สังเกตรับรู้ให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างหลากหลายจนเกิดความเข้าใจและสรุปความคิดรวบยอด
  • ทำตามตัวอย่างที่แสดงให้เห็นทีละขั้นตอนจากพื้นฐานไปสู่งานที่ซับซ้อนขึ้น
  • ทำเองโดยไม่มีแบบเป็นการให้ฝึกปฏิบัติชนิดครบถ้วนกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบด้วยตนเอง
  • ฝึกให้ชำนาญให้ปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความชำนาญ ซึ่งอาจเป็นงานชิ้นเดิมหรืองานที่คิดขึ้นใหม่

แผนภูมิแสดงขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติ

 1. สังเกตรับรู้
 2. ตามแบบ
 3. ทำเอง
 4. ฝึกให้ชำนาญ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

            เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการออกแบบและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียน_____________________ภาคเรียนที่_____ปีการศึกษา________

สมมุติฐานการวิจัย

            หลังจากนำกระบวนการปฏิบัติมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการออกแบบและเทคโนโลยีแล้วนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียน_____________________ภาคเรียนที่_____ปีการศึกษา________ มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิธีดำเนินการวิจัย

 1. สำรวจปัญหาที่เกิดจากการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 2. เลือกปัญหาในเนื้อหาที่นักเรียนส่วนรวมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ หาวิธีการแก้ปัญหา
 3. เลือกวิธีแก้ปัญหาโดยการนำกระบวนการปฏิบัติมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
 4. ศึกษาทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติ แล้วทำความเข้าใจ
 5. จัดทำเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียนเพื่อขอคำอนุมัติจากหัวหน้าสถานศึกษา
 6. ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนตามขั้นตอนของกิจกรรมดังนี้
 • นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ 6 คน
  • ศึกษาเนื้อหาเรื่องการทำนาฬิกาจากกะลามะพร้าวพร้อมๆ กับอธิบายเพิ่มเติมจากครู
  • แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติทำนาฬิกาจากกะลามะพร้าว
  • แต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ กลุ่มละ 1 ชิ้น
  • ดำเนินการประดิษฐ์ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
  • นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และวิธีประดิษฐ์ให้ครูและกลุ่มอื่นๆ ฟังเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูประเมินผลงาน
 • รวบรวมข้อมูลโดยการเก็บคะแนนจากผลการสอบทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ใหม่
 • รายงานผลการพัฒนาหรือรายงานการวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย

            กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน_____________________ภาคเรียนที่_____ปีการศึกษา________

เครื่องมือในการวิจัย

            เครื่องมือในการวิจัย คือ

 1. แบบให้คะแนนการปฏิบัติงาน
 2. แบบทดสอบ
 3. แบบประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์

การรวบรวมข้อมูล

 1. รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานในชั่วโมงที่สอนและการปฏิบัติงานนอกชั้นเรียน
 2. รวบรวมคะแนนจากผลการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล

         วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( )

ผลการวิจัย

            จากผลการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการออกแบบและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียน_____________________

ภาคเรียนที่_____ปีการศึกษา________ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ดี คือมีค่าเฉลี่ย () ของคะแนนเท่ากับ 3.56 ซึ่งเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีการศึกษา 2548 พบว่ามีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 2.70

อภิปรายผล

            จากผลการวิจัยที่ปรากฏซึ่งพบว่าหลังจากการใช้กระบวนการปฏิบัติเข้ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี แล้วนักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการปฏิบัติซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ ซึ่งมีหลักการว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เรียน “วิธีการเรียนรู้” อย่างเป็นขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผู้สอนเป็นผู้กำกับควบคุมให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติ ฝึกฝนจนเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้และรับรู้ขั้นตอนทั้งหมดจนสามารถนำไปใช้ได้อย่างอัตโนมัติและนำไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
  1. ควรให้นักเรียนแต่ละคนสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ใหม่อีกคนละ 1 ชิ้น
  1. การนำเสนอผลงานควรให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Power Point หรือการทำวีดีโอ
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
  1. ควรดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้อื่นๆ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเปรียบเทียบ
  1. ควรวิจัยในชั้นเรียนกับหน่วยเนื้อหาอื่นที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เนื้อหาวิจัยในชั้นเรียน ใกล้เคียงกันสนใจอ่านเพิ่มเติมกดที่ลิ้งได้เลยครับ

https://www.kruchiangrai.net/2021/05/10/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2-6/
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *