วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมไฟล์เวิร์ด

10 พ.ค. 2021
3062

ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมไฟล์เวิร์ด ดาวน์โหลดไฟล์วิจัยได้จากลิ้งด้านล่างของบทความ


วิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง รายงานผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาชีพในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ความสำคัญและที่มาของปัญหา

            การจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้น มีเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้หลายรูปแบบ แต่กระบวนการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนนั้นจะต้องมีทักษะในการทำงาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถจัดได้ทั้งในและนอกห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นสูง และผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีให้กับนักเรียน พบว่า การสอนโดยการบรรยายในชั้นเรียนและให้นักเรียนจินตนาการสภาพจริงซึ่งเป็นหลักการที่ล้าสมัย และไม่สามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ดังเช่นที่กล่าวไว้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิดหาแนวทางที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่กำหนดไว้โดยการให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ปฏิบัติงานจริง ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาจากการค้นคว้านั้นยังสามารถบูรณาการไปยังวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้ด้วย ผู้วิจัยจึงได้นำกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการมาจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาอาชีพในชุมชน ซึ่งในสภาพจริงคือสิ่งที่นักเรียนพบเห็นอยู่ทุกวัน แต่นักเรียนยังไม่ได้ศึกษาในเชิงลึกว่าแต่ละอาชีพที่เกิดขึ้นในชุมชนมีจำนวนคนกี่คนในแต่ละอาชีพ และงานประจำของอาชีพนั้นคือการทำอะไร หรือมีรายได้เท่าไรต่อเดือน อาชีพแต่ละอาชีพมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร เป็นต้น

            ผู้วิจัยจึงได้จัดกลุ่มเพื่อศึกษาประเด็นดังกล่าวและนำเสนอในชั้นเรียน และหลังจากนั้นผู้วิจัยจะได้ทำการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับผู้เรียน ดังกล่าว

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

            การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration Instruction)

 1. ความหมาย

บูรณาการ หมายถึง การทำให้สมบูรณ์ คือการทำให้หน่วยย่อยๆ ที่สัมพันธ์อิงอาศัยกันอยู่เข้ามาร่วมทำหน้าที่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง

 • ลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
  • จำแนกตามจำนวนผู้สอน
 • การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว
 • การบูรณาการแบบคู่ขนาน
 • การบูรณาการแบบสอนเป็นทีม
  • จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • บูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
  • จำแนกตามประเภทของการบูรณาการ
 • การบูรณาการแบบสหวิทยาการ
 • การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ
 • ความสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

จะเน้นที่องค์รวมของเนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชา และเน้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญยิ่งกว่าการบอกเนื้อหาของครูผู้สอน อย่างไรก็ดีไม่มีหลักประกันว่าหลักสูตรที่บูรณาการแล้วจะถูกนำไปจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยเสมอไป ในกรณีที่มีการบูรณาการทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในขณะที่ถ้าการบูรณาการไม่เกิดขึ้นในเรื่องใดเลย ผลที่เกิดขึ้นย่อมไม่เป็นที่พึงปรารถนาและต้องมีการปรับปรุงสำหรับกรณีที่การบูรณาการเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว การบูรณาการที่ดีคือการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงศาสตร์หรือเนื้อหาสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

วัตถุประสงค์การวิจัย

            เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาชีพในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

สมมุติฐานการวิจัย

            หลังจากนำกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการมาพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาชีพในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แล้วนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมสูงขึ้น

วิธีดำเนินการวิจัย

 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
 2. กำหนดสาระการเรียนรู้และคำอธิบายรายวิชา
 3. จัดทำหน่วยการเรียนรู้
 4. กำหนดหัวเรื่อง จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
 5. เลือกเนื้อหาที่จะจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คือเรื่องอาชีพในท้องถิ่น
 6. ดำเนินการโดยจัดกลุ่มให้นักเรียนไปศึกษาแต่ละอาชีพ โดยการกำหนดแนวทางในการดำเนินการ
 7. ประเมินการปฏิบัติงานเป็นระยะ
 8. ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง
 9. นักเรียนรายงานผลการดำเนินงานประกอบการจัดทำ Mind Mapping ว่าอาชีพอะไรเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นอย่างไร
 10. สรุปวิเคราะห์ผล
 11. รายงานการวิจัย

กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ

            กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน__________________________

ภาคเรียนที่______ ปีการศึกษา____________

เครื่องมือในการวิจัย

 1. แบบทดสอบ
 2. แบบประเมินการทำงาน
 3. แบบประเมินการนำเสนองาน

การรวบรวมข้อมูล

            รวบรวมข้อมูลจากผลของคะแนนการสอบ และแบบประเมินผลการทำงาน  และการนำเสนอผลงาน

การวิเคราะห์ข้อมูล

            วิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย

สรุปผลการวิจัย

            จากผลการวิจัยพบว่า การนำกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการมาใช้พัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน_______________________ภาคเรียนที่______ ปีการศึกษา_________ มีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดี คือ มีค่าเฉลี่ย  รวมอยู่ที่

ร้อยละ________ซึ่งมากกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาที่มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่เพียงร้อยละ________ สำหรับคะแนนการปฏิบัติงานนักเรียนทุกคนนั้นถือว่าผ่านเกณฑ์ถึงร้อยละ_________ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้จริง

อภิปรายผล

            จากข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่ากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสามารถพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จริง โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่องอาชีพในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า      1.วิถีชีวิตของคนเรามีเรื่องราวต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่ได้แยกออกจากกันเป็นเรื่องๆ      2. ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ได้ดีขึ้นและเรียนรู้แบบมีความหมาย เมื่อมีการบูรณาการเข้ากับชีวิตจริงโดยเรียนรู้ในสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วขยายกว้างไกลจากตัวออกไป  3. การขยายตัวของความรู้ในปัจจุบัน ขยายไปอย่างรวดเร็วมากมีเรื่องใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกสาระที่สำคัญและจำเป็นให้ผู้เรียนเรียนในเวลาที่มีเท่าเดิม  4. เนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกันควรนำมาเชื่อมโยงกันเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย ลดความซ้ำซ้อนเชิงเนื้อหาวิชา ลดเวลา แบ่งเบาภาระของครูผู้สอน         5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
  1. ควรนำกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการไปใช้ในทุกกลุ่มสาระ
  1. การจัดทำหลักสูตรแบบบูรณาการต้องจัดอย่างจริงจัง และมีความร่วมมือจากหลายฝ่าย
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  1. ควรนำกระบวนการวิจัยเข้ามามีส่วนสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้
  1. ควรวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอื่น

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เนื้อหาวิจัยในชั้นเรียน ใกล้เคียงกันสนใจอ่านเพิ่มเติมกดที่ลิ้งได้เลยครับ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]