แจกใบงานภาษาไทย ทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนภาษาไทย

ใบงานภาษาไทยทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนภาษาไทยไฟล์เวิร์ด

ใบงานภาษาไทยทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนภาษาไทย

จุดมุ่งหมาย

  1. เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกสิ่งที่มองเห็นได้ โดยเปรียบเทียบความแตกต่าง เชื่อมโยงที่เหมือนและจัดกลุ่มได้
  2. เพื่อให้นักเรียนอ่านและเขียน พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง

ใบงานภาษาไทยแต่ละแบบประกอบด้วยการฝึกทักษะการอ่านและเขียน โดยการท่องจ การรู้จักรูปพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ การฝึกอ่านและการเขียนโดยมีภาพประกอบเพื่อกระตุ้นความสนใจและให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยครูควรอ่านหรืออธิบายใบงานภาษาไทยนี้ ให้นักเรียนฟังก่อนการทำแบบฝึกเสริมทักษะ

การทำแบบฝึก

  1. ก่อนที่จะให้นักเรียนทำแบบฝึกครูควรศึกษาแบบฝึกให้เข้าใจก่อน
  2. ขณะนักเรียนทำแบบฝึกครูควรดูแลให้กำลังใจ และสรุปผลการฝึกทักษะให้นักเรียนรู้ ทุกครั้งเพื่อเป็นการเสริมแรงและจูงใจให้ต้องการฝึกทักษะต่อไป

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน(แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) ขึ้น โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น ตลอดจนมีความตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยได้จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง)ขึ้น โดยใบงานภาษาไทยเหล่านี้ประกอบด้วย

คลิกที่ลิ้งก์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
1. อักษรนำ
2. อักษรนำ
3. อักษรนำ
4. อักษรนำ
5. คำควบกล้ำแท้ ด้วย ร
6. คำควบกล้ำแท้ ด้วย ล
7. คำควบกล้ำแท้ ด้วย ว
8. คำควบกล้ำไม่แท้
9. ชุดคำประวิสรรชนีย์(1)
10. ชุดคำประวิสรรชนีย์(2)
11. คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์(1)
12. คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ (2)
13. คำทีร่ใช้ บัน และ รร
14. ชุดฝึกทักษะแม่กน
15. คำในมาตราแม่กน(2) ที่มี ร สะกด
16. ในมาตราแม่กน(3) ที่มี ล สะกด
17. คำที่อ่านเสียงสระออ
18. คำในมาตราแม่กด1
19. คำในมาตราแม่กด2
20. คำในมาตราแม่กด3
21. แม่กบและกก
22. คำที่มีการันต์ เล่ม 1
23. คำที่มีการันต์ เล่ม 2
24. คำที่มี ฤ
25. คำที่มาจากต่างประเทศ
26. คำราชาศัพท์

ใบงานภาษาไทยทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนภาษาไทย สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานเพื่อพัฒานนักเรียนของเราต่อไปได้ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *