วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทบทวน การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

28/2/2019
ว5/2562 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปกติ อ้างถึง ว15/2561 (กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ. 2561)

ดาวน์โหลดไฟล์ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ฐานกลางในการคำนวณเงินเดือนครูแบบร้อยละ และ ตัวอย่างการคำนวณเงินเดือนแบบใหม่
โปรแกรมคำนวณเงินเดือนครูแบบร้อยละ ออนไลน์
คู่มือการประเมินการดำเนินการการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
ตาราง Excel คำนวณเงินเดือนปรับร้อยละได้
ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครู
แนวทางการเก็บเอกสารหลักฐาน ผลงาน เกียรติบัตร ภาพถ่าย อื่นๆ ฯลฯ ตามแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู แบบใหม่ ว6/2562
Loading...