วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ไฟล์เวิร์ด

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาที่สถานศึกษาจะต้องจัดทำมีอยู่  3  ประเภท ดังนี้

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
2. แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
3. แผนปฏิบัติการประจำปี  มี 2 ประเภท ได้แก่

         3.1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

         3.2 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

โดยจะเริ่มจากการนำเอาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา แล้วแปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำเป็นแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

1. ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

2. ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสามปี

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

4. ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]