ตัวอย่างรูปแบบงานวิจัยในชั้นเรียน แบบง่ายๆแผ่นเดียวจบ

ตัวอย่างรูปแบบงานวิจัยในชั้นเรียน แบบง่ายๆแผ่นเดียวจบ

ส่วนที่ 1

            ปัญหา

 • อะไร
 • อย่างไร (พฤติกรรมที่แสดง)
 • ทำไม (เหตุผลที่เป็นอย่างสั้นๆ)

ส่วนที่ 2

            วิธีแก้ปัญหา (ไม่ใช่วิธีสอน) เช่น

 • ศึกษาหลักการ
 • วิเคราะห์
 • วางแผน

ส่วนที่ 3  ผลที่แก้ไขได้ (ตรงตามเป้าหมาย)

ส่วนที่ 4  สรุป/อธิบาย/เสนอแนะ


ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยแบบลูกกรุงอย่างง่าย (ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4)
ของ………………….

เรื่อง/ปัญหาที่พบ (พบปัญหาคืออะไร เรื่องอะไร อย่างไร ทำไม)

………………………………………………………………………………………………………………………….

ความเป็นมาของปัญหา (เขียนสั้นๆ ปัญหาที่พบในการเรียนการสอน

………………………………………………………………………………………………………………………….

วัตถุประสงค์ (เขียงเพียง 1-3 ข้อ)

………………………………………………………………………………………………………………………….

วิธีการศึกษา (ศึกษาอย่างไร มีหลักการอย่างไรวางแผนอย่างไร จะนำนวัตกรรมอะไรมาแก้)

………………………………………………………………………………………………………………………….

กรอบแนวคิด (ขอบเขตการศึกษา)

………………………………………………………………………………………………………………………….

สถิติที่ใช้ (ค่าสถิติง่ายๆ ทุกคนดูแล้วเข้าใจเพื่อเปรียบเทียบหรือไม่ใช้ก็ได้)

………………………………………………………………………………………………………………………….

ประชากร (ศึกษาจากคนกลุ่มไหน เท่าไร)

………………………………………………………………………………………………………………………….

ตารางวิเคราะห์ข้อมูล (แสดงตารางข้อมูลให้เห็นได้ชัดเจน ง่ายๆ ตรงกัน)

………………………………………………………………………………………………………………………….

สรุปผลการศึกษา (ผลการจากศึกษาในตะรางสรุปได้ว่าอย่างไร)

………………………………………………………………………………………………………………………….

อภิปรายผล (จากผลการศึกษาเรื่องนี้หาเหตุผลมาอภิปราย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา)

………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ (สานต่อไปให้ผู้อื่นนำไปศึกษาค้นคว้า พัฒนา ศึกษาต่อไป)

………………………………………………………………………………………………………………………….

ภาคผนวก (การนำเสนอ เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง) ………………………………………………………………………………………………………………………….


ตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัยแบบสากลอย่างง่าย
รูปแบบการรายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ชั้น…………
(การวิจัยในชั้นเรียน)
(ทำรายงานเอกสารเป็นรูปเล่ม โดยใช้กระดาษ A4 ชนิดชั้น)

หัวข้อ
“รายงานผลการพัฒนาการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง………………………………………ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ (ชื่อนวัตกรรม)………………………………………….”

 1. หน้าปก
 2. คำนำ
 3. สารบัญ
 4. สารบัญตาราง (ถ้ามี)
 5. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

บทที่ 1 บทนำ

 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 2. วัตถุประสงค์
 3. ขอบเขตของการศึกษา(ถ้ามี)
 4. นิยมศัพท์เฉพาะ/คำจำกัดความ(ถ้ามี)
 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 หลักแนวคิดที่สำคัญของการวิจัย

 1. หลักสูตรโจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5
 2. หลักการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
 3. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม(ที่ใช้แก้ปัญหา)
 4. เอกสารและงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)

บทที่ 3  วิธีดำเนินการศึกษา

 1. กลุ่มเป้าหมาย
 2. ตัวแปรที่ศึกษา(ตัวแปรต้น,ตัวแปรตาม)
 3. เครื่องมือที่ใช้(ขั้นตอนการสร้าง)
 4. ระยะเวลาการศึกษา(การเก็บรวบรวมข้อมูล)
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล(สถิติที่ใช้)

บทที่ 4  การวิเคราะห์แลกเปลี่ยนการแปรความหมายข้อมูล (เสนอเป็นตารางประกอบความเรียง)

บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

 1. แผนการใช้นวัตกรรม(ตัวอย่างแผนการสอน)
 2. ตัวอย่างนวัตกรรม
 3. แบบบันทึกคะแนน
 4. ผลงานนักเรียน
 5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *