วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย

29 เม.ย. 2021
1315

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย

 1. Management Information System/MIS หมายถึงอะไร
 1. หมายถึงยุคแรกของคอมพิวเตอร์
 2. หมายถึงยุคที่คอมพิวเตอร์เฟื่องฟู
 3. หมายถึงยุคอุตสาหกรรม
 4. หมายถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2. ลักษณะของสารสนเทศเป็นอย่างไร

 1. นำข้อมูลอย่างเดียวมาจัดเก็บไว้
 2. เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
 3. เป็นการรวบรวมข้อมูลไว้โดยไม่มีจุดหมาย
 4. ถูกทุกข้อ

3. การกู้ข้อมูลหมายถึงอะไร

 1. งานที่จะต้องทำเมื่อแฟ้มข้อมูลจริงถูกทำลายและเราต้องสำรองกลับมาใช้ใหม่
 2. เป็นการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
 3. การนำรายงานมาถ่ายเอกสารทำสำเนา
 4. ไม่มีข้อถูก

4. โปรแกรมระบบ (System Software) ทำหน้าที่อะไร

 1. ติดต่อประสานงานกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. นำเสนอผลมาทางอุปกรณ์แสดงผล
 3. จัดหาและเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับงาน
 4. ควบคุมการแปรอักษรต่าง ๆ

5. Dos กับ Window เหมือนกันหรือต่างกัน อย่างไร

 1. เป็นระบบปฏิบัติการเหมือนกัน
 2. เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานเหมือนกัน
 3. Window เป็นระบบการใช้งาน แต่ Dos เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งาน
 4. Dos เป็นระบบการใช้งานแต่ Window เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งาน

6. ข้อใดกล่าวถึง Application Software

 1. ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป
 2. เขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เราต้องการ
 3. เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้ทำไว้เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่าง ๆ
 4. การจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่

7. ระบบปฏิบัติการเครือข่ายนิยมใช้ปัจจุบันใช้หลักการใด

 1. หลักประเมินผลแบบ ยูนิกซ์เซิร์ฟเวอร์
 2. หลักประเมินผลแบบ เจเนอรอเซิร์ฟเวอร์
 3. หลักประเมินผลแบบโพเทเบอร์เซิร์ฟเวอร์
 4. หลักประเมินผลแบบไคลเอนเซิร์ฟเวอร์

8. ข้อใดเป็นโปรแกรมประยุกต์ประเภทตาราง

 1. data base                
 2. Presentation
 3. word processor       
 4. ถูกทุกข้อ

9. หน่วยความจำ RAM มีความสามารถอย่างไร

 1. สามารอ่านและเขียนข้อมูลได้แบบสุ่ม
 2. เวลาไฟดับข้อมูลไม่สามารถลบได้
 3. จำข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก
 4. สามารถดึงข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วทำการสแกน

10. ในระบบอินเตอร์เน็ตระบบ FTP ทำหน้าที่อะไร

 1. ส่งข้อความไปยังเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 2. ส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
 3. การบันทึกแล้วส่งไปทางอินเตอร์เน็ต
 4. การเปลี่ยนข้อความที่ไม่ถูกต้อง

11. ในระบบอินเตอร์เน็ตระบบ icon คืออะไร

 1. ความสามารถในการค้นหาข้อมูล
 2. การเลือกข้อมูลแล้วสามารถเจาะเข้าไปในข้อมูลนั้นได้อีก
 3. รูปภาพที่คุณคลิกเพื่อให้คอมพิวเตอร์กำลังทำงาน
 4. ถูกทุกข้อ

12. แฟ้มบุคลากร หมายถึงอะไร

 1. แฟ้มที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ทุกคน
 2. แฟ้มที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่คนเดียว
 3. แฟ้มที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทั่วประเทศ
 4. ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข

13. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญอย่างไร

 1. จัดการระบบสารสนเทศ
 2. จัดระบบสื่อสารทางไกล
 3. จัดระบบโทรคมนาคม
 4. จัดระบบโทรสาร

14. ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด

 1. ความก้าวหน้า ทำให้เกิดสิ่งใหม่ได้ดีขึ้น
 2. เป็นการส่งผ่านที่ทันสมัยที่สุด
 3. ช่วยให้การสื่อสารดียิ่งขึ้น
 4. เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดวิธีใหม่

15. หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

 1. IPL            
 2. ROM
 3. CPU                      
 4. ไม่มีข้อถูก

16. ฮาร์ดแวร์ หมายถึงอะไร

 1. องค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้
 2. เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
 3. เป็นวงจรไฟฟ้า
 4. เป็นอุปกรณ์ในการส่งข้อมูล

17. CD-ROM หนึ่งแผ่นจะสามารถบรรจุข้อมูลได้กี่ MBYTE

 1. 400
 2. 500
 3. 600
 4. 700

18. คำว่า “Character” หมายถึง

 1. ตัวอักษร                 
 2. ตัวเลข
 3. ไบต์                       
 4. ตัวอักขระพิเศษ

19. ข้อใด คือประโยชน์ของการใช้สัญญาณผ่านดาวเทียม

 1. ส่งสัญญาณข้อมูลคอมพิวเตอร์
 2. ส่งสัญญาณโทรทัศน์
 3. ใช้ในทางภูมิศาสตร์
 4. ถูกทุกข้อ

20. ข้อใดที่สั่งเลิกทำสิ่งที่กระทำไปแล้วย้อนหลังได้

 1. Redo                      
 2. Undo
 3. Move                     
 4. Redo & undo

เฉลยข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย

1.ง        2.ข       3.ก       4.ก       5.ก       6.ค       7.ก       8.ก       9.ค       10.ก

11.ค     12.ก     13.ก     14.ง      15.ค     16.ก     17.ง      18.ก     19.ง      20.ข

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]