ว17/2552 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

*** ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียด/คำอธิบายการให้คะแนนรายข้อในหลักเกณฑ์ ว17/2552


ด้านที่ 3 ส่วนที่1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (60 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หมายถึง ค่าทีเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน 

ตัวบ่งชี้1.2 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาที่สอน หมายถึง ค่าที เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา 

ตัวบ่งชี้1.3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาที่สอน/กลุ่มสาระการ เรียนรู้ในระดับเขต/ประเทศ หมายถึง ความก้าวหน้าของการทดสอบในวิชาที่ผู้สอนรับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอน 

2. ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ พิจารณาตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้2.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน ด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ สังคม หมายถึง ผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้กิจกรรม ประจำวัน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตามหลักสูตรและ ตามที่สถานศึกษากำหนด 

ตัวบ่งชี้2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนดในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 3. ปริมาณและสภาพของงาน พิจารณาตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้3.1 ปริมาณงาน หมายถึง จำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติการสอน จำนวน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์/สาขาวิชา/รายวิชาที่รับผิดชอบและจำนวนนักเรียน ที่รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้3.2 สภาพของงาน หมายถึง ความรับผิดชอบของผู้สอนที่มีต่อนักเรียน ที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วัฒนธรรม/สังคม/พัฒนาการตามวัยและสถานศึกษา ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ปกติ พื้นที่ภูเขาหรือเกาะหรือติดกับรอยตะเข็บชายแดนหรือพื้นที่มีลักษณะพิเศษ

รายละเอียด 

ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่3) ส่วนที่ 1 

1. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอรับการ ประเมินของปีปัจจุบัน 

– ชื่อวิชาที่สอน…………………………………………………………………… 

– คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน = ……….. – คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน = ………. 1.1.2 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน – คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาที่แล้ว = ………………………………… 

– คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาปัจจุบัน = ………………………………. 

1.1.3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอนในระดับเขต/ประเทศ 

– คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินและหรือการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนในระดับเขต/ประเทศ ปีการศึกษาที่ผ่านมา = ……….. – คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินและหรือการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนในระดับเขต/ประเทศ ปีการศึกษาปัจจุบัน = ………… หมายเหตุ: 

1) ผู้ขอรับการประเมินในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ไม่มีการทดสอบระดับเขต/ ประเทศ ให้รายงานเฉพาะข้อ 1.1.1 และข้อ 1.1.2 เท่านั้น 

2) ผู้ขอรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย ให้รายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และ จิตใจ สังคม และสติปัญญา (ไม่ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้อ 1.1.1 ข้อ 1.1.2 และข้อ 1.1.3) 

3) ผู้ขอรับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษในกรณีเรียนร่วมและขอในสาขาการศึกษาพิเศษที่ไม่ มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ตามที่กำ หนดในแผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยต้องมีผู้เรียนเรียนร่วมในความดูแล ทั้ง 2 ปี

รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน (ไม่ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้อ 1.1.1 ข้อ 1.1.2 และข้อ 1.1.3) 4) ผู้ขอรับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษ ให้รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ที่ครอบคลุมพัฒนาการด้านสุขภาพร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยเปรียบเทียบผลก่อนและหลัง การพัฒนาว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความก้าวหน้าในด้านใด ระดับใด และอย่างไร ตามที่กำหนดไว้ในแผนการ จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (ไม่ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้อ 1.1.1 ข้อ 1.1.2 และ ข้อ 1.1.3) 

1.2 ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ 

ให้รายงานในรอบ 2 ปีที่ทำการสอนในวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ดังนี้ 

1.2.1 ผู้เรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอ จำนวน…………………คน 1.2.2 ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมตาม หลักสูตร/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดี จำนวน………….คน คิดเป็นร้อยละ………… 

1.2.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนดใน ระดับดีจำนวน………….คน คิดเป็นร้อยละ………… 

3. ปริมาณและสภาพของงาน (ณ วันที่ยื่นคำขอรับการประเมิน) 

3.1 ปริมาณงาน 

– จำนวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์…………….ชั่วโมง 

– จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์/สาขาวิชา และระดับชั้นที่สอน….. – จำนวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)…………ฉบับ (สำหรับผู้ขอรับการประเมิน ที่สอนการศึกษาพิเศษ) 

– จำนวนผู้เรียนที่สอน………………..คน 

– จำนวนครั้งที่ผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมประจำวันต่อปี……………. ครั้ง  (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย) 

– ปฏิบัติงานอื่น (ถ้ามี)โปรดระบุ…………………………………………………… 

3.2 สภาพของงาน 

⬜ รับผิดชอบนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

⬜ รับผิดชอบนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหลายประเภทความพิการ 

และมีลักษณะอาการรุนแรง

⬜ รับผิดชอบนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วัฒนธรรม 

⬜ สถานศึกษาตั้งอยู่บนพื้นที่ปกติ 

⬜ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขา หรือเกาะหรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน ⬜ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น กันดาร เสี่ยงภัย 

ตามประกาศของทางราชการ เป็นต้น 

*** ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียด/คำอธิบายการให้คะแนนรายข้อในหลักเกณฑ์ ว17/2552

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด ว17/2552 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 5 เฉลี่ย: 4]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *