วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดี เป็นสมุดบันทึกการร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละภาคเรียนให้ครบทุกด้าน ทั้งความดีต่อตนเอง ความดีต่อครอบครัว ความดีต่อโรงเรียน และความดีต่อสังคม

  • กระตุ้นให้นักเรียนฝึกหัดคัดลายมือ และรักษาความสะอาด ฝึกหัดคัดลายมือให้สวยงามอ่านง่าย
  • กระตุ้นให้เด็กคิดถึงสิ่งดี ระลึกถึงพระคุณพ่อแม่และผู้มีอุปการะคุณ พูดดี และทำดี จะได้มีเรื่องราวบันทึกลงในสมุดบันทึกความดี
  • การกระตุ้นให้เด็กฝึกหัดทักษะการเขียน จะทำให้เกิดทักษะในการคิด ในการจับประเด็นเป็น จากสังเกต
  • ฝึกการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
  • ครูผู้ปกครองควรให้กำลังใจด้วยการเขียนชื่นชม

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด สมุดบันทึกความดี

Loading...