วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

แบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำชี้แจง

1. แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานฉบับนี้สำหรับให้ครูผู้สอนทำการประเมินสภาพการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อนครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประเมินตามสภาพความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในแต่ละคน  โดยจะมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรองผลการประเมินอีกครั้งหนึ่ง

2.  แบบประเมินสมรรถนะฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

            ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้สอน

            ตอนที่ 2  การประเมินสมรรถนะของครูผู้สอน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน 6 สมรรถนะ

3.  ให้ผู้ประเมินอ่านรายการคำถามในแต่ละสมรรถนะให้ดีก่อนที่จะทำการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4. วิธีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ให้ท่านทำเครื่องหมาย  ลงในช่องสภาพการปฏิบัติงานในแต่ละรายการคำถามของแต่ละสมรรถนะตามสภาพความเป็นจริง

ดาวน์โหลด แบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 1]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น