วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยโรงเรียนครูเชียงราย

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยโรงเรียนครูเชียงราย

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยโรงเรียนครูเชียงราย

1. สภาพทั่วไป

โรงเรียนครูเชียงราย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู 8 คน นักเรียน 179  คน มีอาคารเรียน 2 หลังอาคารประกอบ 2 หลัง โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่ม มักมีน้ำท่วมขัง ยากต่อการดูแลทำความสะอาด โรงเรียนอยู่ในเขตชุมชน ใกล้กับโรงเรียนครูเชียงราย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบล นักเรียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน ขาดแคลน  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวน และรับจ้างทั่วไป  โดยนักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านครอบครัว เช่น พ่อแม่แยกทาง

2. ปัญหา

1.สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้
2.นักเรียนขาดจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด
3.รักเรียนขาดระเบียบวินัย
4.นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

3. อัตลักษณ์ด้านคุณธรรม

รักสะอาด มีวินัย เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. โมเดลในการขับเคลื่อน

โรงเรียนครูเชียงราย

5. โครงงานคุณธรรม
1.โครงงานแยกขยะ
2.โครงงานรองเท้าเข้าแถว
3.โครงงานกระดาษหน้าเดียว
4.โครงงานประหยัดน้ำประหยัดไฟ
5.โครงงานปุ๋ยหมักธรรมชาติ
6.โครงงานหรรษา
7.กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
8.กิจกรรมแบ่งเขตรับผิดชอบทำความสะอาด

6. วิธีดำเนินการ
1 ประชุมชี้แจงและมอบหมายงาน
2 ลงมือปฏิบัติ
3 ตรวจสอบ ประเมินผล
4 ปรับปรุงแก้ไข

7. ผลการดำเนินงาน
1.สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้
2.นักเรียนมีจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด
3.รักเรียนมีระเบียบวินัย
4.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

8. ความภูมิใจที่เกิดขึ้น

ได้รับรางวัล สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]