วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดแผนการสอนปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี)

แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย อนุบาล (อายุ 3-6 ปี)

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเกิดจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เด็กแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยเด็กจะต้องเป็นผู้ลงมือกระทำหรือลงมือปฏิบัติให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง จึงจะเป็นการสั่งสมประสบการณ์ และเกิดการเรียนรู้เป็นไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเด็กแต่ละคนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว และมีโอกาสคิดริเริ่มทำสิ่งต่างๆ  ตามความต้องการ และความสนใจของตนเอง ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย และมีสื่อหรือเครื่องมือที่กระตุ้นความสนใจของเด็ก รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จะช่วยพัฒนาเด็กในทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดไว้เป็นหลักการสำคัญในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ   และเป็นกรอบทิศทางหรือแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรม เลี้ยงดูและให้การศึกษา  เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา ตามวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล

จุดหมาย

         หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพและมีความพร้อม ในการเรียนรู้ต่อไป จึงกำหนดเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้

  1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี
  2. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม
  3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  4. มีทักษะการคิด  การใช้ภาษาสื่อสาร  และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

         หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จำนวน 12 มาตรฐาน ประกอบด้วย

  1. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2  มาตรฐาน  คือ

มาตรฐานที่ 1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

มาตรฐานที่ 2  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

  • พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ

มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข

มาตรฐานที่ 4  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี  และการเคลื่อนไหว     

มาตรฐานที่ 5  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม

  • พัฒนาการด้านสังคม  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ

มาตรฐานที่ 6  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ 7  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

มาตรฐานที่ 8  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  • พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย  4 มาตรฐาน  คือ

มาตรฐานที่ 9  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

ดาวน์โหลดแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย อนุบาล (อายุ 3-6 ปี)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
อ้อย เมื่อ 22/04/2021 21:34

ดี