วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

แจกไฟล์เวิร์ดตัวอย่าง โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

แจกไฟล์เวิร์ดตัวอย่าง โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

การมีสุขภาพดี ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทย  แต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวันแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้ย่อมมีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่คุกคามต่อสุขภาพได้             โรงเรียนอนุบาลลานสัก จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น  เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว รวมทั้งการแสดงออกที่เหมาะสมของตนเพื่อหลีกเลี่ยงในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ยาและสารเสพติด ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาพที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3.เพื่อให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ
4. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
6. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/นันทนาการตามจิตนาการ

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ดตัวอย่าง โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]