วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

คู่มือการสอนการผันวรรณยุกต์ การแจกลูกสะกดคำ

 คู่มือการสอนการผันวรรณยุกต์ การแจกลูกสะกดคำ โดย หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

 คู่มือการสอนการผันวรรณยุกต์ การแจกลูกสะกดคำ โดย หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

Loading...